Ukazał się drugi zeszyt XXIV rocznika czasopisma Symbolae Philologorum Posnaniensium (2014). 

COMMENTATIONES AD LITTERAS GRAECAS SPECTANTES

Time and Age as Protagonists in Sophocles’ Oedipus Coloneus – Gerson Schade            5

The role of the old interlocutors in Plato’s dialogue. A new philosophical meaning of old age – Laura Candiotto     15

Platońska wizja starości. Przedstawienie osób w podeszłym wieku w Politei i Prawach Platona – Anna Głodowska     25

COMMENTATIONES AD LITTERAS LATINAS SPECTANTES

Dobra starość zamożnej kobiety w okresie republiki – Agnieszka Dziuba  45

Old Women: Divination and Magic or anus in Roman Literature – Justyna Migdał            57

Postać ojca w rzymskiej deklamacji na przykładzie deklamacji V, VI i XVII ze zbioru Declamationes maiores Pseudo-Kwintyliana – Magdalena Nowak     69

Famae petitor. Lucan’s Portrayal of Pompey – Joanna Pypłacz      97

Old Age before the Court: Monnica and Socrates in Book Nine of Augustine’s Confessions – Mateusz Stróżyński     119

COMMENTATIONES AD RECENTIOREM LATINITATEM SPECTANTES

Quemlibet dehortari ne … senectutis vicia desideret. Maximianus’s Elegy on Old Age and a Few Examples of Its Medieval Reception – Anna Maria Wasyl     135

VARIA

An unwelcome aspect of life: the depiction of old age in Greek vase painting – Dorota Gorzelany      153

Quem dii diligunt, non semper adolescens moritur – Sybilla z Kume i jej wizerunek poprzez wieki – Monika Miazek-Męczyńska     179