Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się książka Wczesne chrześcijaństwo a religie pod redakcją Ireneusza Sławomira Ledwonia OFM oraz ks. Mariusz Szram (Lublin 2012, ss. 674).

Wczesne chrześcijaństwo a religie
Wczesne chrześcijaństwo a religie

Spis treści:
Wykaz skrótów
Ireneusz S. LEDWOŃ OFM. Patrystyczne podstawy teologii religii
Część I. Krytyka religii pogańskich
Ks. Lucjan BIELAS. Religia pogańska cesarstwa w okresie patrystycznym. Zagadnienia wybrane
Janusz KRĘCIDŁO MS. Świat pogański wobec rodzącego się chrześcijaństwa. Dlaczego chrześcijanie nie byli lubiani w starożytnym świecie?
Henryk PIETRAS SJ, Iwona HUBER. Celsus i inni. Nauka i życie chrześcijan w krytyce pogańskiej II w.
Tadeusz KOŁOSOWSKI SDB. Krytyka politeizmu i kultów pogańskich w pismach apologetów II w.
Ks. Dariusz ZAGÓRSKI. Krytyka pogańskiej moralności w pismach apologetów greckich II w.
Ks. Marcin WYSOCKI. Argumenty wczesnochrześcijańskich apologetów za wyższością chrześcijaństwa nad innymi religiami (Arystydes, Justyn, Atenagoras, Teofil z Antiochii, List do Diogneta)
Ks. Mariusz SZRAM. Religie starożytnej Grecji i Rzymu w krytycznej ocenie łacińskiego apologety Laktancjusza
Ks. Przemysław SZEWCZYK. Postawa Ojców wobec pogan w świetle edyktów cesarskich IV w.
Ks. Augustyn ECKMANN. Świętego Augustyna krytyka politeizmu
Dariusz KASPRZAK OFMCap. Stosunek chrześcijan do pogan w późnym Cesarstwie Rzymskim. Augustyn (De civitate Dei) a Salwian z Marsylii (De gubernatione Dei)
Ks. Paweł WYGRALAK. Stanowisko Ojców Kościoła wobec magii
Ks. Piotr TURZYŃSKI. Ojcowie Kościoła a przedstawienia Boga w sztuce
Ks. Jan ŻELAZNY. Patrystyczne świadectwa prób dialogu między chrześcijanami a islamem
Część II. Religie jako praeparatio evangelica
Tadeusz KOŁOSOWSKI SDB. Inkulturacja religijnych wartości pogańskich w chrześcijaństwie w twórczości wczesnochrześcijańskich apologetów greckich. Stanowisko Atenagorasa i Justyna
Ks. Jan SŁOMKA. Poznanie Boga przez pogan według apologetów wczesnochrześcijańskich
Ks. Leszek MISIARCZYK. Zbawcza obecność Logosu w innych religiach według Justyna, Ireneusza i Klemensa Aleksandryjskiego
Ks. Franciszek DRĄCZKOWSKI. Filozofia grecka jako „trzeci Testament”, czyli praeparatio evangelica w rozumieniu Klemensa Aleksandryjskiego
Ks. Arkadiusz BARON. Neoplatonizm a chrześcijaństwo w pierwszych wiekach
Ks. Norbert WIDOK. Pedagogiczne znaczenie pogańskiej literatury i kultury w szerzeniu chrześcijańskich wartości u niektórych przedstawicieli Ojców Wschodu
Ks. Adam FILIPOWICZ. „Anima naturaliter christiana” – wiara i rozum na drogach duszy do Boga w pismach Tertuliana
Ks. Mariusz TERKA. Objawienie Logosu w nauczaniu św. Augustyna
Karolina KOCHAŃCZYK-BONIŃSKA. Teologia inkarnacji słowa w ujęciu Maksyma Wyznawcy
Ks. Bogdan CZYŻEWSKI. Starotestamentalne przymierza w interpretacji świętych Justyna i Ireneusza z Lyonu
Ks. Mariusz TERKA. Teologiczna geneza Kościoła w świetle pism wybranych Ojców Kościoła
Ks. Jerzy PAŁUCKI. Poza Kościołem nie ma zbawienia. Od Orygenesa i Cypriana do Fulgencjusza
Ks. Andrzej UCIECHA. Chrześcijańska misja wśród pogan Edessy w apokryfie Nauka Addaja
Informacje o autorach
Więcej informacji: strona wydawnictwa