Niedawno ukazał się kolejny, czwarty tom Źródeł humanistyki europejskiej (2012).

Źródłą Humanistyki Europejskiej 4

Czwarty tom Źródeł humanistyki europejskiej zawiera prace, które koncentrują się zasadniczo wokół trzech głównych wątków: antycznych korzeni kultury europejskiej, roli mitu w literaturze od antyku po współczesność oraz ciągłej obecności pewnych wątków i motywów wywodzących się z literatury starożytnej […].
Pierwsza część, zatytułowana Antyczne korzenie kultury europejskiej, składa się z tekstów skupiających się na roli kultury antycznej w kształtowaniu światopoglądu, tradycji literackiej czy kultury materialnej zarówno jednostek, jak i zbiorowości […]. Teksty zebrane w drugiej części pod wspólnym tytułem Mitologiczne inspiracje literatury stanowią przede wszystkim próbę odnalezienia w literaturze wątków zaczerpniętych z antyku lub koncentrują się na pojęciu mitu jako podstawie rozważań nad tożsamością indywidualną i zbiorową, a także nad tożsamością artystyczną […]. Artykuły w części trzeciej, Europa na styku kultur, mają wskazać na to, że antyczne źródła światopoglądu jednostek i zbiorowości stanowią wyłącznie element europejskiej tożsamości, będącej wypadkową działania różnych tradycji literackich powstających w różnych kręgach kulturowych.

Źródło: strona internetowa Wydawnictwa UJ.