Ukazał się tom 55 (2010) czasopisma Vox Patrum (Lublin 2011, ss. 982).

Vox Patrum t. 55
Vox Patrum t. 55

Spis treści:
LISTY GRATULACYJNE
1. List gratulacyjny ks. prof. dr. hab. Władysława Zuziaka – Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
2. List gratulacyjny J.E. Kardynała Stanisława Dziwisza – Wielkiego Kanclerza Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
3. List gratulacyjny ks. prof. dr. hab. Jana D. Szczurka – Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
4. List gratulacyjny ks. prof. dr. hab. Mariusza Szrama – Prezesa Sekcji Patrystycznej przy Komisji ds. Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski
5. List gratulacyjny Jerzego A. Wojtczaka-Szyszkowskiego – profesora zwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego
BIOGRAM I WYKAZ PRAC NAUKOWYCH KS. PROF. DR. HAB. EDWARDA STAŃKA
1. Ksiądz Profesor Edward Staniek – oprac. ks. J.W. Żelazny
2. Wykaz drukowanych prac ks. prof. dr. hab. Edwarda Stańka – zebrał ks. J.W. Żelazny
3. Wykaz prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Edwarda Stańka – oprac. ks. F. Ślusarczyk
ARTYKUŁY
1. Chrystus lekarzem i lekarstwem z nieba w świetle homilii św. Augustyna do Ewangelii i pierwszego Listu Jana Apostoła – ks. G.M. Baran
2. Kilka uwag na temat początków urzędu biskupiego w ujęciu historycznym – ks. W. Bielak
3. Corpora sanctorum in pace sepulta sunt et nomina eorum vivent in aeternum. Peregrinatio Christiana do Rzymu w czasach Grzegorza Wielkiego – B. Pawłowska-Blahaczek
4. Porfirowa kolumna w Konstantynopolu i jej wczesnobizantyńska legenda – S. Bralewski
5. Wysokie krzyże iryjskie a grobowce Edessy – R.M. Bulas
6. Pokuta w dokumentach synodalnych chrześcijańskiej starożytności – ks. M. Chłopowiec
7. Zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i szatanem w ujęciu św. Leona Wielkiego – ks. B. Częsz
8. Paralela: Józef Egipski – Chrystus w „Księdze obietnic i zapowiedzi Bożych” Quodvultdeusa – ks. B. Czyżewski
9. Zarys zbawczego dialogu pomiędzy Bogiem a człowiekiem w nauczaniu Ojców Kościoła od II do V wieku – B. Degórski O.S.P.P.E
10. Koncepcja nauczania i wychowania we wczesnochrześcijańskiej szkole Orygenesa – ks. J. Duda
11. Kult męczenników afrykańskich w pismach św. Augustyna – ks. A. Eckmann
12. Chrześcijaństwo a reinkarnacja i metempsychoza w świetle polemiki Tertuliana z Platonem – ks. A.M. Filipowicz
13. Mistyczne implikacje doktryny o miłości Aelreda z Rievaulx – ks. R. Groń
14. Bishop appointing in the patristic time – ks. J. Grzywaczewski
15. Eustacjański kontekst doktryny o ubóstwie monastycznym w pismach ascetycznych św. Bazylego Wielkiego – D. Kasprzak OFMCap
16. Kościół wobec idolatrii na podstawie dokumentów synodów w latach 50-381 – ks. M. Kieling
17. Śmierć i ostateczne przeznaczenie człowieka w ujęciu Maksyma Wyznawcy – K. Kochańczyk-Bonińska
18. Schematy ekumeny w literaturze patrystycznej w kontekście klasycznych schematów zamieszkałej ziemi – P. Kochanek
19. „Ave, piena di grazia, il Signore è con te” (Lc 1, 28) nell’interpretazione dei Padri della Chiesa – B. Kochaniewicz OP
20. Termin „kandaulos/kandylos” na podstawie „Λέχεων Συναγωγή” Focjusza oraz „Commentari ad Homeri Iliadem” Eustacjusza z Tessaloniki – M. Kokoszko – K. Gibel-Buszewska
21. „…With Priscilla his wife”. Quintus in „Martyrium Polycarpi” 4, 1 as a typus of Montanus in the light of the reference to Acts of the Apostles 18, 2 – J.M. Kozłowski
22. Ogłoszenie Theotokos na Soborze Efeskim – ks. J. Królikowski
23. Wybory biskupów w świetle korespondencji Grzegorza Wielkiego – ks. J. Lewandowicz
24. Pobyt cesarza Juliana Apostaty w Cezarei Kapadockiej w 362 roku – I. Milewski
25. Canones Eusebiani w Biblii Płockiej z XII wieku – ks. L. Misiarczyk
26. „Beatus qui erat, antequam nasceretur” – ks. W. Myszor
27. Terminologia episkopalna w „De synodis” Hilarego z Poitiers – R. Nakonieczny
28. „Szaty ze skór”: kara czy ratunek dla człowieka? Patrystyczna interpretacja Rdz 3, 21 – ks. J. Naumowicz
29. Juliana Apostaty mit o Heliosie – E. Osek
30. „Świat rozumem jest rządzony”. Pojęcie Bożej Opatrzności w „De ira Dei” Laktancjusza – ks. G. Ostrowski
31. Saint Jerome and „veritas hebraica” on the basis of the correspondence with saint Augustine – M. Ożóg
32. Hermeneutyka antropomorfizmów biblijnych u Dydyma Ślepego – R.M. Pancerz OFM
33. Abraham w świetle pism egzegetycznych Starego Testamentu Orygenesa – J. Pochwat MS
34. Powstanie i rozwój Kościoła nowacjańskiego – ks. K. Sordyl
35. Pluskwy posłuszne św. Janowi Apostołowi (Dzieje Jana 62) – ks. M. Starowieyski
36. Społeczne aspekty działalności dobroczynnej Bazylego podczas klęski głodu w 369 roku – E. Szablewska
37. Jan Chryzostom a duszpasterstwo osób nie mówiących po grecku – ks. P. Szczur
38. Cztery odrębne rodzaje czy cztery nierozłączne elementy modlitwy? Koncepcja modlitwy integralnej w ujęciu Orygenesa – ks. M. Szram
39. „Dan – młody lew” (Pwt 33, 22). Judeochrześcijańska tradycja o antychryście – ks. A. Tronina
40. Cierpienie jako droga w ujęciu św. Augustyna – ks. P. Turzyński
41. La concordanza degli „Excerpta” di Vincenzo di Lérins con le opere di Agostino d’Ippona – ks. K. Tyburowski
42. Wskazówki Ignacego Antiocheńskiego do Filadelfian w sprawie jedności kościelnej w obliczu działalności judaizantów – ks. N. Widok
43. Pierwsza historia Kościoła: Dzieje Apostolskie Łukasza a „Historia Kościelna” Euzebiusza z Cezarei – ks. J. Wojda
44. Model doskonałego chrześcijanina w pismach św. Cypriana z Kartaginy – ks. M. Wysocki
45. Die Anfänge des „Anathema” in der Urkirche – K. Zawadzki
46. Ἀρετή w przekazach przedchrześcijańskich. Zarys zagadnienia – ks. B. Zgraja
47. Poczęcie Maryi według „Ewangelii Filipa” – A.Z. Zmorzanka
48. Język symbolu jako charakterystyczny wymiar teologii św. Efrema. Zarys problematyki – ks. J.W. Żelazny
49. „Nawróceni chrześcijanie” – duchowość galijskich arystokratów IV-V wieku – ks. A. Żurek
PRZEKŁADY
1. Amfiloch z Ikonium – Przeciw heretykom: O fałszywej ascezie (Contra haereticos: de falsa ascesi)
a. Wstęp i komentarz – ks. S. Longosz
b. Przekład – S. Kalinkowski
2. Święty Augustyn – Mowa 348a: Przeciw Pelagiuszowi (Contra Pelagium)
a. Wstęp i komentarz – R. Toczko
b. Przekład – R. Toczko
3. Święty Augustyn – List do Woluzjana (Epistula 137)
a. Wstęp i komentarz – A.P. Stefańczyk
b. Przekład – A.P. Stefańczyk
4. Pseudo-Makary / Symeon Egipski – Homilia IV (49): Chrześcijanie powinni z gorliwością i roztropnością biec w wyścigu życia na arenie tego świata (Cursum stadii huius mundi attente et accurante absolvere oportet christianos)
a. Wstęp i komentarz – ks. A. Jasiewicz
b. Przekład – ks. A. Jasiewicz
5. Decymus Magnus Auzoniusz – Mowa dziękczynna na cześć cesarza Gracjana (Gratiarum actio dicta domino Gratiano Augusto)
a. Wstęp i komentarz – T. Krynicka
b. Przekład – T. Krynicka
6. Wenancjusz Fortunat – Wiersze do pani Radegundy (Carmina ad domnam Radegundem)
a. Wstęp i komentarz – ks. T. Gacia
b. Przekład – ks. T. Gacia
7. Sogita na czas Zmartwychwstania (Sogitha in tempus Resurrectionis)
a. Wstęp i komentarz – B. Sokal
b. Przekład – B. Sokal
Index rerum
Więcej informacji: strona wydawnictwa