Rektor Uniwersytetu Łódzkiego Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel oraz Pełnomocnicy Rektora ds. utworzenia i organizacji Centrum Ceraneum dr Paweł Filipczak i dr Ivan Petrov mają zaszczyt zaprosić na uroczyste otwarcie Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana CERANEUM, które odbędzie się w dniu 18 maja 2011 r. o godz. 10.30 w nowym gmachu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Jana Matejki 32/38 w Łodzi, w sali 102.

Przewidywany porządek uroczystości:
– rozpoczęcie
– przedstawienie koncepcji działania i struktury Centrum Ceraneum
– prezentacja sylwetki profesora Waldemara Cerana
– wykład prof. dr. hab. Kazimierza Ilskiego pt. Interwencjonizm państwowy w gospodarce bizantyńskiej
– wystąpienie prof. Anny-Marii Totomanovej dotyczące współpracy polsko-bułgarskiej w dziedzinie nauk humanistycznych.

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana Ceraneum jest placówką naukowo-badawczą, oficjalnie powołaną w dniu 7 lutego 2011 r. przez Senat Uniwersytetu Łódzkiego. Ceraneum skupia wysiłki badaczy zajmujących się szeroko rozumianą problematyką bizantyńsko-słowiańską: sprawami Śródziemnomorza oraz kultur z nim powiązanych. Integralną częścią placówki jest biblioteka tematyczna śp. prof. Waldemara Cerana, licząca blisko 4 000 woluminów, podarowana przez rodzinę badacza Uniwersytetowi. Potencjał kadrowy Ceraneum stanowią przede wszystkim pracownicy Katedry Historii Bizancjum oraz Zakładu Paleoslawistyki i Kultury Ludowej przy Katedrze Slawistyki Południowej, ale podejmowana przez jednostkę problematyka badań jest bliska także przedstawicielom innych dyscyplin humanistycznych i społecznych z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, Wydziału Zarządzania i innych wydziałów. Prowadzone badania mają więc charakter interdyscyplinarny, obejmujący różne pola zainteresowania i metodologie nauk humanistycznych i społecznych.
Centrum z punktu widzenia merytorycznego jest nadzorowane przez Międzynarodową Radę Naukową, skupiającą najważniejszych badaczy z Polski i innych krajów, przedstawicieli dyscyplin humanistycznych i społecznych; etnologii, archeologii, filozofii, historii sztuki, politologii, prawa i socjologii zajmujących się historią i kulturą regionu Śródziemnomorza i Europy Południowo-Wschodniej.
Główne kierunki działalności Centrum to:
– interdyscyplinarna praca naukowo-badawcza nad historią, kulturą i dziedzictwem (oraz ich współczesnymi implikacjami) regionu Śródziemnomorza i Europy Południowo-Wschodniej, podejmowana we współpracy z partnerami zagranicznymi i docelowo finansowana z krajowych i międzynarodowych (przede wszystkim europejskich) funduszy na badania;
– organizowanie konferencji krajowych i zagranicznych;
– działalność edytorsko-wydawnicza, skupiona z jednej strony na rzetelnym i regularnym prezentowaniu wyników badań w postaci monografii i prac zbiorowych oraz w periodykach naukowych, z drugiej – na aktywnej działalności popularyzatorskiej (tłumaczenia, przewodniki, przystępne encyklopedie), służącej promocji Centrum i UŁ oraz pośrednio wspomagającej finansowanie badań;
– tworzenie wyspecjalizowanej i nowoczesnej biblioteki, składającej się z tradycyjnych zasobów książkowych (księgozbiór śp. prof. W. Cerana i prof. T. Wasilewskiego) i zbiorów czasopism specjalistycznych, jak też z bazy elektronicznej i rozbudowanego portalu internetowego w języku polskim i angielskim;
– wzbogacanie oferty edukacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego poprzez organizację i prowadzenie: międzynarodowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich, odpłatnych szkół i kursów letnich oraz innych programów dydaktycznych;
– działalność popularyzatorska, obejmująca rozpowszechnianie informacji o dorobku naukowym UŁ środowisku międzynarodowym, krajowym i lokalnym.
Ceraneum stawia sobie za cel integrację pomiędzy poszczególnymi jednostkami UŁ, poszerzenie zakresu współpracy interdyscyplinarnej w wymiarze uniwersyteckim i międzynarodowym, uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej uczelni na wszystkich poziomach, zwiększenie wymiany zagranicznej studentów i naukowców oraz wzmocnienie pozycji UŁ w regionie i w Polsce.
Więcej informacji: strona Centrum