Nakładem wydawnictwa DiG ukazała się książka Marka Wredego pt. Itinerarium króla Stefana Batorego 1576-1586 (Warszawa 2010, ss. 156).

Marek Wrede, Itinerarium króla Stefana Batorego 1576-1586
Marek Wrede, Itinerarium króla Stefana Batorego 1576-1586

Z noty wydawniczej:
Publikacja, wzorem opracowań dotyczących historii średniowiecza, ma charakter monograficznej pomocy warsztatowej. Oparta jest na wyczerpującej kwerendzie źródłowej (Rachunki Królewskie, Metryka Koronna i Litewska (sondażowo), zbiory dokumentów i korespondencji, relacje, kroniki). W zamierzeniu ma dostarczyć badaczom nowożytnych dziejów Rzeczypospolitej gotowej i możliwie pełnej wiedzy o miejscach pobytów i trasach podróży Stefana Batorego. Zgromadzona wiedza konkretu (miejsc i dat) tworzy obraz mobilności monarchy, a wskazanie jej przyczyn i cech charakterystycznych ujawnia mechanizmy funkcjonowania pojagiellońskiego polsko-litewskiego państwa. Zwrócono uwagę na przydatność rozpoznania ruchliwości władców elekcyjnych jako jednego ze wskaźników tendencji rozwojowych Rzeczypospolitej. Zasadnicza część publikacji – zapisy kalendarium itineraryjnego zostały wszechstronnie skomentowane w licznych przypisach źródłowych i rzeczowych. Czytelnik przeglądając dziennik podróży jest na bieżąco informowany o kontekście wydarzeniowym kolejnych pobytów. W części wstępnej omówiono źródła i literaturę, metodę badawczą oraz przyjęte zasady zapisu; przedstawiono też skrótowo ewolucję formy bytowania dworu polskiego do czasów panowania Zygmunta III. Sporo miejsca poświęcono realiom podróży Stefana Batorego – organizacji i liczebności orszaku, trasom przejazdów, środkom transportu. Ważną częścią publikacji są opracowania kartograficzne: zestawienia pobytów w najważniejszych rezydencjach (Krakowie, Wilnie, Warszawie i Grodnie) oraz mapy rejestrujące trasy (noclegi), kierunki, chronologię i częstotliwość przejazdów w podróżach i wyprawach wojennych na terenie całej Rzeczypospolitej oraz poszczególnych jej regionów. Indeks zestawiający w układzie alfabetycznym miejsca pobytowe ze wszystkimi datami i okresami bytności w nich króla, pozwala na szybkie zestawienia miejscowości odwiedzanych najczęściej i najdłużej.
Więcej informacji: strona wydawnictwa