W imieniu Redakcji zapraszam Państwa do składania artykułów, recenzji i rozpraw z zakresu nauk dotyczących antyku grecko-rzymskiego w powstającym interdyscyplinarnym internetowym czasopiśmie naukowym Littera Antiqua, które wydawane będzie w Instytucie Filologii Klasycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Szczególnie zapraszamy filologów klasycznych, historyków, filozofów oraz wszystkich naukowców zajmujących się starożytnością.
Czasopismo przewidziane jest jako półrocznik. Jego nośnikiem będzie Internet oraz płyty DVD. Nad utrzymaniem poziomu naukowego będą czuwali Recenzenci z różnych ośrodków akademickich w Polsce i Europie. Przyjmowane będą artykuły w językach kongresowych, a także w języku polskim. Jednym z podstawowych założeń utworzenia nowego czasopisma jest możliwość wykorzystania najnowszych technologii informacyjnych, takich jak prezentacje, filmy, muzyka, zdjęcia, co jest niemożliwe w tradycyjnych czasopismach naukowych ukazujących się drukiem.
Chcemy, aby czasopismo realizowało trzy główne cele: naukowy, popularyzatorski oraz dydaktyczny. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych nośników możliwe będzie publikowanie wyników badań naukowych zaraz po otrzymaniu pozytywnych recenzji. Możliwości „medialne” czasopisma będą służyły uatrakcyjnieniu wyników badań, przez co przyczynią się do popularyzacji poszczególnych dyscyplin naukowych także wśród młodzieży, której coraz częstszym źródłem wiedzy jest Internet.
Wykorzystanie jako nośnika Internetu sprawi, że publikacja dotrze do znacznie szerszego grona zainteresowanych niż wydania tradycyjne, a także będzie doskonałą promocją polskiej myśli naukowej zagranicą.
Dodatkowe informacje będą wkrótce dostępne na www.litant.eu

Redaktor naczelny
Katarzyna Kołakowska
kulig@kul.pl