Zachęcamy do udziału studentów i doktorantów zainteresowanych starożytnością – antyczną historią, filozofią, sztuką i różnego rodzaju nawiązaniami do antyku w epokach późniejszych. Podobnie jak przy poprzednich Studenckich Konferencjach Starożytniczych w Warszawie, Toruniu, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu, stawiamy sobie za cel stworzenie forum wymiany rezultatów badawczych, dyskusji i integracji środowiska młodych badaczy starożytności.
Tym razem chcemy zająć się dwoma zasadniczymi problemami:

 • problemem granicy i pogranicza w różnych aspektach: geograficznym i politycznym, jak i kulturowym, obyczajowym (granice moralności), religijnym, językowym i psychologicznym (doświadczenia graniczne);
 • problemem relacji centrum i peryferii, rozumianych w kategoriach politycznych (stołeczność-prowincjonalizm), społecznych (elity a niziny społeczne, ludzie marginesu, „outsiderzy”), religijnych (religie oficjalne oraz ruchy spoza głównego nurtu, synkretyzm) i kulturowych.

Proponujemy dyskusję nad następującymi obszarami tematycznymi:

 • definicja granicy i pogranicza w starożytności;
 • testimonia granic; wielokulturowość starożytnych ośrodków miejskich;
 • pogranicze kulturowe w świadomości starożytnych;
 • stosunek wspólnot antycznych do obcych;
 • przekraczanie granicy, migracje, kolonizacja;
 • stratyfikacja społeczna wspólnot starożytnych, relacja: elity-warstwy niższe;
 • ludzi i grupy poza nawiasem społeczeństwa; kultura głównego nurtu a „outsiderzy”;
 • religia oficjalna i ruchy religijne poza głównym nurtem (kulty misteryjne, sekty, herezje);
 • synkretyzm religijny i kulturowy;
 • korespondencja sztuk;
 • doświadczenia graniczne i ich poświadczenia w źródłach

Lista ta nie wyczerpuje całej możliwej problematyki, której mogą dotyczyć referaty zgłaszane na konferencję, służy jedynie zasadniczemu ukierunkowaniu tematycznemu.
Kadr geograficzno-chronologiczny obejmuje pierwsze kultury prehistoryczne, starożytny Bliski Wschód, starożytność klasyczną i późny antyk (po VII w. n.e.), społeczności europejskiego Barbaricum, starożytne kultury Dalekiego Wschodu (do VIII w.) oraz kultury prekolumbijskie.
Na abstrakty referatów, prezentujących wyniki autorskich badań, oczekujemy do 28 III 2010 r. Lista zakwalifikowanych referatów zostanie ogłoszona najpóźniej 1 IV 2010 r.
Źródło: Strona WWW organizatorów