Nakłądem wydawnictwa Biblos ukazała się książka Antoniego Żurka pt. Ojcowie Kościoła – twórcy i świadkowie tradycji (Tarnów 2013, ss. 290). 

Ojcowie Kościoła

SPIS TREŚCI

 Wstęp

 Skróty

 1. Kto to jest „Ojciec Kościoła”?

 2. Ojcowie Apostolscy

2.1. Didachè

2.2. Listy Ojców Apostolskich

a) Klemens Rzymski

b) Ignacy Antiocheński

c) Inne listy

2.3. Pasterz Hermasa

2.4. Znaczenie pism Ojców Apostolskich

 3. Literatura apokryficzna

 4. Ojcowie apologii chrześcijańskiej

4.1. Plotki i oskarżenia

4.2. Pierwsze apologie

4.3. Apologeci greccy

a) Justyn

b) Do Diogneta

c) Atenagoras z Aten – O zmartwychwstaniu umarłych

d) Klemens Aleksandryjski – Zachęta Greków

e) Orygenes – Przeciw Celsusowi

4.4. Apologeci łacińscy

a) Minucjusz Feliks – Oktawiusz

b) Tertulian – Apologetyk

c) Laktancjusz – Boże nauki

4.5. Apologeci promotorami chrześcijaństwa

 5. Początki hagiografii

5.1. Męczennicy chrześcijańscy

a) Akta męczenników

b) Męczeństwa

c) Literatura o męczeństwie

5.2. Pierwsze „żywoty świętych”

 6. Pierwsi wielcy teologowie Kościoła

6.1. Gnoza

6.2. Ireneusz z Lyonu

6.3. Klemens Aleksandryjski

6.4. „Gnoza chrześcijańska”

 7. Orygenes – ojciec teologii biblijnej

7.1. Orygenes

a) Fascynująca osobowość

b) Twórczość egzegetyczna

c) Alegoria jako metoda egzegezy

d) Twórca teologii biblijnej

e) Oryginalny teolog i mistrz duchowości

7.2. Spory orygenesowskie

 8. Ojcowie teologii łacińskiej

8.1. Tertulian

8.2. Cyprian

 9. Początki kościelnego prawodawstwa

9.1. Pisma o charakterze prawnym

9.2. Kanony synodalne i soborowe

 10. Ojcowie życia zakonnego

10.1. Pierwsi anachoreci i cenobici

10.2. Żywoty Ojców Pustyni

10.3. Sentencje

10.4. Pierwsze reguły

10.5. Traktaty ascetyczne

10.6. Duchowość monastyczna i jej znaczenie

 11. Ojcowie historii kościelnej

11.1. Euzebiusz z Cezarei

11.2. Kontynuatorzy i naśladowcy Euzebiusza

 12. Ojcowie katechezy patrystycznej

12.1. Rozkwit katechezy patrystycznej

12.2. Wielcy katecheci

 13. Ojcowie Credo

13.1. Starożytne wyznania wiary

13.2. Symbol apostolski

13.3. Symbol nicejsko-konstantynopolitański

 14. Obrońcy Credo nicejskiego

14.1. Atanazy

14.2. Hilary z Poitiers

15. Ojcowie Kapadoccy

15.1. Bazyli Wielki

a) Człowiek

b) Duszpasterz i „luminarz Kościoła”

15.2. Grzegorz z Nyssy – duszpasterz i „ojciec mistyki”

15.3. Grzegorz z Nazjanzu

a) Duszpasterz

b) Teolog

16. Jan Chryzostom – sługa Słowa Bożego

16.1. Duszpasterz Antiochii i Konstantynopola

16.2. Patron kaznodziejów

16.3. „Doktor Eucharystii” i promotor rodziny chrześcijańskiej

17. Hieronim – początki egzegezy łacińskiej

17.1. Ojciec Wulgaty

17.2. Mistrz duchowości

17.3. Polemista

18. Ambroży – duszpasterz i obrońca wolności Kościoła

18.1. Biskup Mediolanu

18.2. Obrońca słabych i wolności Kościoła

18.3. „Doktor dziewictwa”

19. Augustyn – „ojciec cywilizacji chrześcijańskiej”

19.1. Wielki konwertyta

19.2. Biskup Hippony

19.3. Autor

19.4. Myśliciel

 20. Cyryl Aleksandryjski – „ozdoba Kościoła wschodniego”

20.1. Patriarcha Aleksandrii

20.2. Obrońca tytułu „Theotòkos”

20.3. Teolog

21. W cieniu Wielkich Doktorów Kościoła

21.1. Chromacjusz z Akwilei

21.2. Paulin z Noli

21.3. Efrem Syryjczyk

21.4. Egzegeci „szkoły antiocheńskiej”

a) Diodor Antiocheńczyk

b) Teodor z Mopsuestii

21.5. Ambrozjaster

22. Wielcy papieże

22.1. Papież Leon Wielki

a) Biskup Rzymu

b) Teolog

22.2. Papież Grzegorz Wielki

a) „Sługa sług Bożych”

b) Mistrz duchowości

23. Ojcowie końca epoki patrystycznej

23.1. Izydor z Sewilli

23.2. Jan Damasceński

Wskazówki bibliograficzne

Szczegółowe informacje: strona wydawnictwa.