Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS oraz Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową Kultura książki w dawnej Bułgarii, która odbędzie się w drugiej połowie kwietnia 2014 r. w Lublinie.

Problematyka konferencji obejmować będzie wszelkie zagadnienia związane z kulturą dawnej książki, umieszczone w kontekście historyczno-kulturowym średniowiecznej i nowożytnej Bułgarii do początku XX wieku.

Celem konferencji będzie zaprezentowanie bogatego dziedzictwa kulturowego Bułgarii, państwa o ponadtysiącletniej historii i tradycji, niezbyt dobrze jednak znanego w Polsce.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych (bibliologów, historyków, kulturoznawców, literaturoznawców, językoznawców i innych) oraz pracowników instytucji związanych z dawną książką (księgarzy, bibliotekarzy, muzealników).

Zapraszamy do zgłaszania referatów w następujących obszarach tematycznych:
• Książka rękopiśmienna
• Książka drukowana
• Ośrodki drukarskie
• Oprawy książkowe
• Konserwacja książki
• Ilustracja książkowa
• Język i alfabet staro-cerkiewno-słowiański
• Życie literackie dawnej Bułgarii
• Historiografia
• Literatura religijna
• Współczesne projekty digitalizacji
• Kolekcje książki bułgarskiej w zbiorach obcych

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konferencji oraz do nadsyłania propozycji wystąpień i abstraktów do 15 stycznia 2014 roku. Formularz zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres p.tafilowski@gmail.com.
Wszystkie referaty, które uzyskają pozytywną opinię Rady Naukowej i recenzentów zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej.

Wysokość opłaty konferencyjnej – ok. 350 zł.