Nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK ukazała się książka Krzysztofa Obremskiego pt. Literatura staropolska czytana współczesną humanistyką. Przymiarki metodologiczne (Toruń 2012, ss. 198).

 Krzysztof Obremski, Literatura staropolska czytana współczesną humanistyką
Krzysztof Obremski, Literatura staropolska czytana współczesną humanistyką

Z noty wydawniczej:
Tytuł i podtytuł przynoszą elementarna informacje o zawartości książki: zostały w niej raczej skojarzone niż połączone wybrane teksty literatury staropolskiej z niektórymi problemami (np. oralność) i metodami współczesnej humanistyki (dekonstrukcja, krytyka feministyczna). Poszczególne rozdziały unaoczniają, że można mówić o dwojakiej perspektywie:

– literatura staropolska okazuje się na tyle nie-staropolska, że może stać się przedmiotem dziś nie-tradycyjnych badań, tzn. jako przedmiot wiedzy literaturoznawczej jest otwarta ku nawet tak dalekiej przyszłości, jak humanistyka przełomu XX i XXI wieku,

– współczesna humanistyka zachowuje swe poznawcze walory także w kontekście literatury staropolskiej, tj. nie jest zamknięta na dzieła powstałe również przed kilkoma wiekami.
Spis treści:

  • Wstęp: varietas et unum?
  • Rękopiśmienna poezja wizualna Greków a „druk, przestrzeń i zamknięcie”
  • Bitwa i polowanie – porównania, perswazja i „antropologia”: Anonima zwanego Gallem Kronika polska
  • Iluzja prawdy historycznej: kronikarze o chwale grunwaldzkiego zwycięstwa (Jan Długosz – Marcin i Joachim Bielscy – Maciej Stryjkowski)
  • Declamatio jako retoryczna proto-dekonstrukcja piętnastowiecznej pochwały kobiet: Henryk Korneliusz Agryppa, O ślachetności a zacności płci niewieściej
  • Proto-dekonstruowanie epodu Beatus ille qui procul negotiis: Horacy, poeci ziemiańscy i „Horacy chrześcijański”
  • Poetyckie przesłanki demitologizacji „dogmatów” mitologii ziemiańskiej: Ogród Wacława Potockiego
  • Powrót do oralności: Psalmodia polska jako zapis pamięci sarmackiego narodu wybranego

Więcej informacji: strona wydawnictwa