Ukazał się 138. zeszyt czasopisma Prace historyczne (Kraków 2012, ss. 216). Wśród rozpraw m.in.:

  • ROBERT SUSKI, Mennictwo a cesarska propaganda w III wieku na przykładzie emisji uzurpatora Iulianusa (283?) [Coinage and emperial propaganda of the 3rd century on the example of usurper Iulianus’s
  • coinage issues (283?)]
  • RAFAŁ KOSIŃSKI, Samarytanie w Cesarstwie Rzymskim w drugiej połowie V wieku [Samaritans in the Roman Empire in 2nd half of 5th century]
  • LEONTIY VOYTOVYCH, Ruś Halicka a Bizancjum od XI do XIV wieku. Wybrane problemy [Halych Ruthenia and Byzantium in the period between 11th and 14th c. – selected issues]
  • GRZEGORZ PASTERNAK, Najstarsza redakcja Mirabilia Urbis Romae a odnowienie senatu na Kapitolu w 1143–1144 roku. Traktat o charakterze prorepublikańskim czy wyłącznie literackim? [The oldest version of Mirabilia Urbis Romae and the renovation of the Roman Senate in 1143–44. Is the treatise pro-republican in character or is it a mere work of literature?]
  • JANA BALEGOVÁ, Humanista Jerzy Werner – wychowanek Akademii Krakowskiej [Humanist Jerzy Werner – the alumnus of Kraków Academy]

Więcej informacji (w tym abstrakty): strona wydawnictwa