Ukazał się tom VII czasopisma Analecta Biblica Lublinensia (Lublin 2011, ss. 322). 

Analecta Biblica Lublinensia VII
Analecta Biblica Lublinensia VII

Spis treści:
Kard. William Levada, Biblia a moralność
Część I. Perspektywa biblijna

 • Klemens Stock SJ, Dekalog i Osiem Błogosławieństw. Wstęp i podstawa dokumentu „Biblia a moralność”
 • Abp Stanisław Gądecki, „Stajemy się tym, co czcimy”. Idolatria źródłem wszelkiego zła
 • Ks. Waldemar Chrostowski, „Jedni pokładają ufność w rydwanach, drudzy w koniach, a nasza siła jest w imieniu Pana, Boga naszego” (Ps 20,8). Zarys problematyki wojny w Starym Testamencie
 • Ks. Henryk Witczyk, Człowiek jako wikariusz Boga (Rdz 1,26-28). Implikacje moralne „obrazu Boga” w człowieku
 • Ks. Wojciech Pikor, Rola pamięci w decyzjach moralnych człowieka w świetle Księgi Ezechiela
 • Michał Wojciechowski, Nauczanie moralne greckich ksiąg Starego Testamentu
 • Ks. Mirosław S. Wróbel, Moralność wspólnoty qumrańskiej
 • Ks. Artur Malina, Naśladowanie Syna i upodobnienie się do Ojca
 • Ks. Bartosz Adamczewski, Ethopoeia and Morality in the Antitheses of the Sermon on the Mount
 • Branislav Kľuska, Odpowiedzialność chrześcijanina za świat według czwartej Ewangelii
 • Ks. Dariusz Kotecki, Przesłanie moralne Apokalipsy w świetle listu do Kościoła w Efezie (Ap 2,1-7)

Część II. Perspektywa pozabiblijna

 • Andrzej Szostek MIC, Moralność naturalna a moralność objawiona w świetle przypowieści o miłosiernym Samarytaninie
 • Abp Józef Życiński, Moralność chrześcijańska wobec wyzwań współczesnej biotechnologii
 • Ks. Krzysztof Bardski, Sugestie moralne w symboliczno-alegorycznej interpretacji Biblii w tradycji Kościoła: przykazania miłości Boga i bliźniego
 • Ks. Leszek Misiarczyk, Słowo Boże jako oręż w walce duchowej według Ewagriusza z Pontu
 • Ks. Marcin Wysocki, Tertulian – rygorysta a moralne wymagania Biblii. Ostrzeżenie dla współczesnych interpretatorów
 • Ks. Dariusz Zagórski, Słowo Boże jako norma życia chrześcijańskiego w nauczaniu Bazylego Wielkiego
 • Grzegorz Kubski, Drzewo poznania i maszt Odysa. Lektura dokumentu „Biblia a moralność” w perspektywie możliwej dysputy

Więcej informacji: strona wydawnictwa