Redakcja interdyscyplinarnego czasopisma naukowego Littera Antiqua wydawanego przy Instytucie Filologii Klasycznej KUL zaprasza do lektury pierwszego numeru w całości poświęconego tematyce orfickiej na stronie www.litant.eu. Jednocześnie redakcja zaprasza do nadsyłania artykułów, recenzji i omówień dotyczących szeroko pojętego antyku grecko-rzymskiego. Ze względu na internetowy profil projektu zachęca się Autorów do zamieszczania ilustracji, a także plików audio przy swoich tekstach.

Littera Antiqua 1
Littera Antiqua 1

Spis treści

  • Sebastian Borowicz, Metanarracje orficko-bakchiczne w utworach Starych Mistrzów (Czesław Miłosz – Jarosław Iwaszkiewicz)
  • Barbara Brzuska, Orfeusz. Eurydyka. Hermes. Ich troje, czyli stara grecka płaskorzeźba. O motywie orfickim w opracowaniu Rainera Marii Rilkego
  • Joanna Jagodzińska-Kwiatkowska, Motywy orfickie w twórczości Juliana Stryjkowskiego – rekonesans
  • Ewa Osek, Orfeusz w greckiej literaturze patrystycznej
  • Karolina Sekita, Związki Dionizosa ze światem zmarłych w świetle świadectw
  • Piotr Świercz, Problematyka arche/archai w kosmogoniach orfickich w świetle filozofii Heraklita z Efezu, Empedoklesa z Akragas i nurtu pitagorejskiego
  • Marta Tymoszenko, Demeter i Gaja: aspekty porównawcze dwóch bogiń w ujęciu orfickim
  • Marcin Wasilewski, Czy orficy byli sofistami? („Protagoras” 316 d-e)
  • Andrzej Wypustek, Orficka poezja nagrobna? Uwagi na temat motywów orfickich na nagrobkach epoki helenistycznej i grecko-rzymskiej
  • Emilia Żybert-Pruchnicka, Argonautyki orfickie czy magiczne? Rytuał ku czci Hekate (950-987) w poemacie Ὀρφέως Ἀργοναυτικά

Więcej informacji: strona czasopisma