Nakładem Wydawnictwa Naukowego SEMPER ukazała się książka Magdaleny Czubak pt. Jednostka i wspólnota w ujęciu Aelreda z Rievaulx (Warszawa 2010, ss. 130).

Magdalena Czubak, Jednostka i wspólnota w ujęciu Aelreda z Rievaulx
Magdalena Czubak, Jednostka i wspólnota w ujęciu Aelreda z Rievaulx

Spis treści:
Wykaz skrótów
WSTĘP
I. AELRED Z RIEVAULX I TRADYCJA MONASTYCZNA
1. Życie i dzieło Aelreda
2. Źródła Aelredowej nauki
3. Poglądy Aelreda a założenia wspólnoty monastycznej
II. GŁÓWNE WĄTKI AELREDOWEJ ANTROPOLOGII
1. Koncepcja jednostki ludzkiej
1.1. Dusza nosicielem obrazu i podobieństwa Bożego
1.1.1. Natura duszy
1.1.2. Władze duszy
1.1.2.1. Pamięć
1.1.2.2. Rozum
1.1.2.3. Wola
1.2. Dusza ludzka a ciało
1.2.1. Problem połączenia duszy z ciałem
1.2.2. Stan duszy po oddzieleniu od ciała
2. Grzech pierworodny — jego skutki i droga naprawy
2.1. Oddalenie od Boga
2.2. Rola łaski Bożej
III. MIŁOŚĆ BRATERSKA JAKO PODSTAWA WIĘZI WSPÓLNOTOWYCH
1. Pochodzenie miłości
1.1. Określenie miłości
1.2. Źródła miłości
1.2.1. Miłość jako dar Boga
1.2.2. Miłość jako akt wolnego wyboru
1.2.2.1. Określenie skłonności (affectus) i ich rodzaje
1.2.2.2. Miłość zgodna ze skłonnością a miłość zgodna z rozumem
1.3. Aspekty rozwoju miłości
2. Rodzaje miłości i ich relacje
2.1. Miłość siebie samego
2.2. Miłość bliźniego
2.3. Miłość do Boga
2.4. Przyjaźń duchowa jako najdoskonalsza forma caritas
2.4.1. Antyczne źródła koncepcji Aelreda
2.4.2. Określenie przyjaźni duchowej
2.4.3. Wspólnotowy wymiar przyjaźni
3. Zagrożenia dla prawdziwej miłości i przyjaźni duchowej
3.1. Egocentryzm zaprzeczeniem caritas
3.2. Przyjaźń fałszywa
3.2.1. Rodzaje przyjaźni fałszywej
3.2.2. Kryteria właściwego wyboru przyjaciela i granice więzi przyjacielskich
3.3. Cnota fundamentem prawdziwej miłości
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
Więcej informacji: strona wydawnictwa