30 kwietnia upływa termin zgłaszania wniosków w kolejnym naborze Programu Kwerenda FNP skierowanego do uczonych zainteresowanych odbyciem kwerendy w zagranicznej bibliotece lub archiwum.
Stypendia przyznawane w ramach programu są przeznaczone m.in. na prowadzenie specjalistycznych kwerend bibliotecznych i archiwistycznych za granicą, których celem jest badanie niedostępnych w Polsce materiałów źródłowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
O stypendia mogą ubiegać się osoby, które:

  • mają stopień naukowy doktora;
  • składają wniosek o stypendium nie później niż 6 lat od chwili uzyskania stopnia doktora.

Źródło: strona internetowa FNP