Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. prof. Stefana K. Kuczyńskiego za rok 2018 otrzymali m.in. autorzy książek z dziedziny źródłoznawstwa oraz wydawcy tekstów średniowiecznych.
Kategoria „Książki z zakresu źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii”

  • I nagroda – Janusz Bieniak, Zarębowie i Nałęcze, a królobójstwo w Rogoźnie, Warszawa 2018, ss. 225
  • II nagroda – Maciej Mikuła, Prawo miejskie magdeburskie (ius municipale Magdeburgense) w Polsce XIV-pocz. XVI w. Studium o ewolucji adaptacji prawa, Wydawnictwo UJ, Kraków 2018, ss. 398
  • III nagroda – Sobiesław Szybkowski, Kościeleccy ze Skępego herbu Ogon i ich protoplaści: studium z dziejów późnośredniowiecznej rodziny możnowładczej, Gdańsk 2018, ss. 570

Kategoria „Edycje źródłowe i pomoce naukowe”

  • I nagroda: Klerycy z ziem polskich, litewskich i pruskich święceni w Rzymie (XVI – pocz. XX w.) [Clerici ex terris Poloniae, Lithuaniae et Prussiae Romae seu Urbe ordinati (saec. XVI ad init. XX)], opr. Stanisław Jujeczka (na podstawie kwerendy archiwalnej wykonanej wspólnie z ks. Henrykiem Gerlicem), Wrocław 2018, ss. 321
  • wyróżnienie: „Regestra mercatoria”. Rachunki kupców krakowskich z lat 1401-1510, wyd. Agnieszka Bartoszewicz, Marcin Starzyński, „Cracovienses Fontes Minores”, 4, Kraków 2018, ss. 66

Źródło informacji: grupa Polscy Mediewiści