Do 11 listopada 2014 r. nadsyłać można artykuły do najbliższego numeru półrocznika Littera/Historica poświęconego problemom historii literatury polskiej, a redagowanego przez doktorantów Wydziału Polonistyki UJ.
CfP:
Littera/Historica to recenzowany półrocznik naukowy poświęcony problemom historii literatury polskiej, redagowany przez doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Periodyk skierowany jest do pracowników naukowych, doktorantów i studentów, których zapraszamy do współtworzenia czasopisma poprzez nadsyłanie artykułów.
Marek Tulliusz Cyceron głosił, że historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia. Przymioty te można odnieść również do historii literatury, którą pragniemy zająć się w sposób szczególny w naszym czasopiśmie.
Zapraszamy do przesyłania artykułów naukowych, esejów, krótkich rozpraw o charakterze interpretacyjnym, recenzji i sprawozdań na adres internetowy redakcji: litterahistorica@gmail.com (termin przyjmowania propozycji upływa 11 listopada 2014 roku); tam również prosimy kierować wszelkie pytania. Wytyczne edytorskie dostępne są w sekcji Informacje dla autorów na stronie głównej czasopisma: http://www.litterahistorica.polonistyka.uj.edu.pl/