Do 10 listopada 2014 r. można nadsyłać zgłoszenia na konferencję Exemplis discimus: w 80. rocznicę urodzin Profesora Edwarda Potkowskiego, poświęconą problematyce dawnej książki.
Informacje organizatorów:
W 2014 roku przypada osiemdziesiąta rocznica urodzin wybitnego historyka mediewisty, badacza książki rękopiśmiennej, Profesora Edwarda Potkowskiego, autora kilkuset publikacji naukowych, w tym fundamentalnej „Książki rękopiśmiennej w kulturze Polski średniowiecznej” (Warszawa 1984). Z tej okazji chcielibyśmy zaprosić wszystkich zainteresowanych problematyką dawnej książki, zarówno rękopiśmiennej, jak i drukowanej, do udziału w konferencji organizowanej przez Studenckie Koło Informacji Naukowej „Palimpsest”. Chcielibyśmy, aby to spotkanie stało się okazją do dyskusji nad stanem badań nad dawną książką w Polsce, zarysowującymi się w nich trendami, przyszłością polskiej bibliologii historycznej i kodykologii, zainteresowaniami badaczy młodego pokolenia, jak również nad problemami szczegółowymi.

Do udziału w konferencji zapraszamy zainteresowanych studentów i doktorantów wszystkich kierunków, jak również pracowników naukowych.
Zapraszamy do zgłaszania referatów w następujących obszarach tematycznych:
• Średniowieczna książka rękopiśmienna
• Książka drukowana (do 1800 roku)
• Malarstwo książkowe, drzeworyt, miedzioryt
• Tegumentologia
• Ośrodki intelektualne w średniowieczu i wczesnej nowożytności
• Ośrodki produkcji książki rękopiśmiennej i drukowanej (skryptoria, warsztaty drukarskie)
• Konserwacja
• Społeczna funkcja książki i czytelnictwo
• Księgarstwo
• Księgozbiory historyczne (także katalogi i opracowania)
• Rola pisma w kulturze
Sekretarz: Nina Mleczkowska
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr hab. Piotr Tafiłowski
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konferencji oraz do nadsyłania propozycji wystąpień i abstraktów w terminie do 10 listopada 2014 roku.Formularz zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: palimpsest.konferencja@gmail.com
Więcej informacji: strona konferencji