20 czerwca 2014 r. upływa termin zgłoszeń w konkursie na stanowisko doktoranta w projekcie „Historia intelektualna dwunastowiecznego Bizancjum – przejęcie i przekształcenie literatury antycznej” (Sonata Bis HS), kierowanym przez dra hab. prof. UŚ Przemysława Marciniaka. Czas trwania projektu: trzy lata, z możliwością przedłużenia o następne dwa.Procedura naboru przeprowadzana jest zgodnie z zasadami „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” – Załącznik do uchwały Rady NCN 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013.
Od kandydata wymagana jest bardzo dobra znajomość języka i literatury starogreckiej, dobra znajomość języka angielskiego oraz silna motywacja do pogłębionych studiów nad literaturą i kulturą Bizancjum w dwunastym wieku. Planowana rozprawa doktorska musi dotyczyć jednego z zadań badawczych realizowanych w ramach grantu (np. dwunastowieczne praktyki edukacyjne, twórczość Jana Tzetzesa, recepcja literatury antycznej w dwunastowiecznym Bizancjum).
Warunki zatrudnienia obejmują stypendium w wysokości 2500 zł miesięcznie na czas trwania projektu, fundusze na staż zagraniczny, miejsce do pracy (wraz ze służbowym laptopem). Możliwe jest uzyskanie dodatkowych funduszy w ramach finansowania przewidzianego dla doktorantów Wydziału Filologicznego UŚ.
Wymagane dokumenty (w języku angielskim):

  • szczegółowe CV,
  • lista publikacji,
  • krótki opis planowanej pracy doktorskiej (maksymalnie dwie strony A4),

należy przesłać na adres przemyslaw.marciniak@us.edu.pl do dnia 20.06.2014 r.
UWAGA! W chwili składania dokumentów kandydat nie musi być absolwentem studiów magisterskich, ale powinien uzyskać tytuł magistra do 10 lipca 2014 r. Dodatkowych informacji udziela dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak (przemyslaw.marciniak@us.edu.pl).

Ogłoszenie konkursowe: do pobrania