W dniach 2-4 czerwca 2014 r. odbędzie się w Instytucie Historii UJ konferencja doktorancka Słowo i obraz w okresie staropolskim. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 maja 2014 r.
Dodatkowe informacje:
Głównym celem konferencji jest podjęcie problematyki współistnienia słowa i obrazu w kulturze staropolskiej, w zakresie dziedzin takich jak historia, historia sztuki, literaturoznawstwo. Proponowana tematyka wystąpień może dotyczyć:

  • genealogii, heraldyki, sfragistyki,
  • stemmatów, emblematów, exlibrisów, książki staropolskiej, staropolskich kompediów wiedzy,
  • poezji wizualnej, literatury panegirycznej, mów,
  • obyczajów staropolskich, ceremoniału dworskiego i królewskiego,
  • ceremoniału pogrzebowego oraz związanych z nimi architektury okazjonalnej

Powyższe zagadnienia mogą zostać rozszerzone; organizatorzy są otwarci na propozycje referatów nadsyłane przez uczestników.
Zgłoszenia zawierające abstrakt (max. 2000 znaków), literaturę oraz spis źródeł należy przesyłać na adres seminarium.nowozytnicze@gmail.com do dnia 1 maja. Ogłoszenie zakwalifikowanych referatów nastąpi 5 maja. Przewidywana wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 50 PLN (obiady + materiały).
Więcej informacji: strona Facebook konferencji