Instytut Badan Literackich i Pracownia Literatury Średniowiecza PAN serdecznie zapraszają do udziału w konferencji pt. Co nowego w badaniach nad Gallem? Konferencja odbędzie się w dniach 4-6 czerwca 2014 r. w Warszawie. Zgłoszenia można przesyłać do 31 marca 2014 r. 

ZAPROSZENIE

W ostatniej dekadzie zauważamy pogłębienie zainteresowania warstwą ideową i konstrukcyjną „Kronik i dziejów” Anonima, tak w wymiarze „mitograficznym” tekstu kroniki, jak i w perspektywie nowych hipotez dotyczących osoby autora. „Kroniki” – najczęściej przywoływany tekst źródłowy w pracach polskich mediewistów – są pierwszym dziełem opisującym naszą najstarszą tradycję historyczną. Niesłabnące zainteresowanie tym utworem, należącym zarówno do historii historiografii, jak i do historii literatury, uzasadnia potrzebę integracji badań dotąd rozproszonych po dyscyplinach i prowadzonych na różnych warsztatach. Trzeba przemyśleć wszystko to, co nowe w badaniach nad Gallem.

Podobnie jak o dzieła Homera, także i o Galla badacze nieraz toczyli homeryckie boje – wystarczy przypomnieć spór o św. Stanisława i Bolesława Śmiałego, o Piasta, czy ostatnio o pochodzenie Galla. Chcielibyśmy zatem zaprosić Państwa w badawcze szranki, stosując przy tym zasady samego greckiego mistrza – ostro walcząc zachować szacunek tak dla wielkiego Achilla, jak i szlachetnego Hektora.

Nie przesądzając tematyki zgłoszonych referatów, czyniąc jednak krok od badań szczegółowych (wraz z uwzględnieniem problemów kodykologicznych) ku syntezie, proponujemy Referentom cztery pola problemowe:

 1) Polityka

 – sytuacja polityczna, w jakiej działał autor (tu także jego osobista „genealogia”) wraz z pytaniem o jego tożsamość

 – przekaz ideowy i funkcja polityczna dzieła

 2) Religia

 – uwarunkowania religijne autora

 – sfera sacrum a „Kronika”

 3) Nauka

 – zasięg wiedzy fachowej (erudycji) autora

 – filozofia moralna Anonima

 – funkcje edukacyjne dzieła

 4) Estetyka piśmiennictwa

 – „Gesta” jako dzieło literackie (warstwa językowa „Kronik”)

 – rodzaj kompetencji pisarskiej oraz charakter intencji autora

 – tożsamość estetyczna dzieła (warsztat literacki, swoistość gatunkowa, wzory klasyczne, technika narracji i jej praktyczne skutki)

 Staramy się, aby konferencję otworzył dłuższy panel na temat ostatnich czterech hipotez pochodzenia Anonima. Udział potwierdzili profesorowie Daniel Bagi, Tomasz Jasiński i Jarosław Wenta (z zastrzeżeniem).

 Zapraszamy do udziału w dowolnie wybranej formie: referat, komunikat, uczestnictwo w panelu tematycznym jako dyskutant pytający innych uczestników i gotowy odpowiadać na pytania innych.

Zakładając uczestnictwo w liczbie kilku dyskutantów na panel należy liczyć się z dwudniowym lub nawet trzydniowym cyklem, po dwa 3-godzinne panele dziennie  4, 5 oraz 6 czerwca 2014 (środa–czwartek–piątek) w godz. 10.30-16.30.

Wyniki prac konferencji przedstawimy do wydania jako tom w Serii „Studia Staropolskie”.

Konferencję organizują (jako 27 zebranie w ramach Spotkań Mediewistycznych) prof. Andrzej Dąbrówka (IBL PAN) jako gospodarz oraz dr hab. Edward Skibiński (UAM) wraz z dr hab. Witoldem Wojtowiczem (US).

Prosimy o przekazywanie informacji o konferencji wszystkim zainteresowanym udziałem i dyskusją. Będziemy wdzięczni za zgłoszenie referatu/wystąpienia panelowego do dnia 31 marca 2014 w formie listownej na adres Instytutu Badań Literackich, Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa lub na podane adresy poczty elektronicznej: Andrzej Dąbrówka (sitm@o2.pl), Edward Skibiński (edward_skibinski@yahoo.com)  i  Witold Wojtowicz (witold.wojtowicz@interia.pl).