W najnowszym tomie czasopisma Miscellanea Historico-Archivistica (20, 2013) ukazały się m.in. następujące artykuły: 

  • Anna Ziemlewska, Ryga wobec rozpadu średniowiecznych władztw terytorialnych w Inflantach
  • Michał Kulecki, Źródła do dziejów Inflant i Kurlandii w XIII-XVIII wieku w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych

Spis treści tomu znajduje się na stronie wydawnictwa.