Dnia 24 września 2013 r. na Uniwersytecie Łódzkim odbędzie się konferencja pt. Philologorum Polonorum Colloquium Linguisticum Secundum organizowana przez Katedrę Filologii Klasycznej UŁ i Zakład Językoznawstwa i Indoeuropeistyki UŁ. 

Program konferencji

Godz. 12.00-14.00.

Zbigniew Danek (Uniwersytet Łódzki), Witolda Stefańskiego interpretacja platońskiego dialogu „Kratylos”.

Rafał Rosół (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Zapożyczenia berberyjskie w języku greckim.

Krzysztof Korta (Uniwersytet Wrocławski), Łac. nabus: problem pojawienia się etiopskiej nazwy żyrafy w antycznych źródłach.

Siergiej Szarypkin (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Tryb.), Czy vocativus jest przypadkiem? (na materiale języków klasycznych).

Małgorzata Górska (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Kilka uwag na temat łacińskich czasowników epistemicznych.

Dawid Lipiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Definicja modlitwy antycznej i założenia klasyfikacji łacińskich formuł modlitewnych z perspektywy językoznawczo-religioznawczej.

Przerwa obiadowa 14.00-15.15

Godz. 15.15-17.15

Hubert Wolanin (Uniwersytet Jagielloński), O zastosowaniu aparatu strukturalistycznego do opisu systemu gramatycznego klasycznej łaciny.

Łukasz Berger (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Łaciński small talk. Wspólnota fatyczna w komedii rzymskiej.

Maciej Grelka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Chronologia Amphitruo Plauta w świetle danych frazeologicznych i leksykalnych.

Robert Sucharski (Uniwersytet Warszawski), Cypryjski genetiwus raz jeszcze – na marginesie monografii dialektu cypryjskiego pióra Markusa Egetmeyera.

Krzysztof Tomasz Witczak (Uniwersytet Łódzki), Trzy pamfilijskie glosy w słowniku Hesychiosa.

17.30-19.00

Gościwit Malinowski (Uniwersytet Wrocławski), Stanisława Niegoszewskiego (1565–1599?) zapoznane druki i nieznane listy z archiwów i bibliotek włoskich.

Sylwia Krukowska (Uniwersytet Łódzki), Zmiany semantyczne we współczesnej łacińskiej terminologii internetowej.

Ignacy Ryszard Danka (Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi), Języki romańskie na tle indoeuropejskim.

Obrady odbywać się będą na Uniwersytecie Łódzkim w budynku przy  ul. Lipowej 81, p. 103, I piętro.