Nakładem Wydawnictwa UMK ukazało się drugie wydanie książki Andrzeja Dąbrówki pt. Teatr i sacrum w średniowieczu. Religia – cywilizacja – estetyka (Toruń 2013, ss. 706; I wyd.: Wrocław 2001). 

Andrzej Dąbrówka, Teatr i sacrum w średniowieczu. Religia - cywilizacja - estetyka
Andrzej Dąbrówka, Teatr i sacrum w średniowieczu. Religia – cywilizacja – estetyka

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów / 7

Rozdział 1. Literatura i historia / 9

1. Ćwiczenie filologiczne / 11

2. Język i historia: zwrot kognitywny / 39

3. Nabożne widowisko / 56

4. Sacrum / 67

5. Formy pobożności / 83

Rozdział 2. Przemiany w ontologii sacrum / 121

6. Ontologia sacrum / 121

7. Przyczyny procesu spirytualizacji / 132

8. Symbol materialny a znak językowy / 137

9. Fazy spirytualizacji / 141

10. Transcendentalizacja sacrum jako przemiana cywilizacyjna / 156

Rozdział 3. Profanum: gospodarstwo człowieka / 175

11. Niższe szczeble sakralności / 175

12. Nowe miejsce człowieka w przyrodzie / 187

13. Od uniwersalizmu posłuszeństwa do pluralizmu obliczalności / 210

14. Bractwa jako media w procesie cywilizacji / 227

Rozdział 4. Estetyka rekapitulacji: wpisać do żywych serc / 261

15. Theatrica / 261

16. Widz, uczestnik, współtwórca / 278

17. Inkarnacyjna estetyka widowiska teatralnego / 292

18. Estetyka artykulacji i faktyczności / 320

19. Wiedza o cudzie / 366

20. Rekapitulacja a twórczość / 377

Rozdział 5. Duchowość a podmiotowość w dramacie / 401

21. Formy pobożności a dramat / 401

22. Misterium / 425

23. Mirakl / 453

24. Moralitet / 471

25. Dramat rekapitulacyjny / 491

26. Farsa / 523

Uwagi końcowe / 567

Ekskurs 1. Sceny sądowe w dramacie średniowiecznym / 569

Ekskurs 2. Trup, transi, orant / 593

Ekskurs 3. Scena na piętrze 1364 / 599

Post scriptum / 605

Bibliografia / 607

Summary / 651

Indeks osobowy / 655

Indeks rzeczowy / 685

Szczegółówe informacje: strona wydawnictwa.