Nakładem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w serii Acta Archaeologica Lodziensia (nr 58) ukazała się praca zbiorowa pt. Ze studiów nad wczesnośredniowiecznym Pomorzem pod redakcją Witolda Świętosławskiego (Łódź 2012, ss. 192). 

Ze studiow nad Pomorzem
Ze studiów nad wczesnośredniowiecznym Pomorzem

Spis treści

Piotr Świątkiewicz, Średniowieczne militaria z gdańskiego zespołu grodowego (stanowiska 1, 2 i 4) 5

 Monika Garas, Lokalizacja cmentarzysk wczesnośredniowiecznych na terenie Pomorza Zachodniego. Analiza topograficzna 75

 Mateusz Janczyński, Grody Wysoczyzny Żarnowieckiej na tle przeobrażeń historycznych Pomorza Gdańskiego 89

 Alicja Kujawska, Pozamilitarne funkcje grodów wczesnośredniowiecznych na przykładzie Pomorza. Aspekt użytkowy i sfera symboliki 127

 Ewa Starczewska, Grodzisko w Sopocie – przyczynek do rozważań nad problematyką rekonstrukcji dziedzictwa archeologicznego 163

Strona wydawnictwa: link.