Znany jest wstępny program piątego Colloquium Neolatinum, które odbędzie się w dniach 9-10 maja 2013 r. w Gdańsku. 

9 V (czwartek)

9.45-10.10 prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska, Ars citandi. Z warsztatu neolatynisty.

10.10-10.40 prof. dr hab. Ewa Skwara, Na marginesie prac nad Chrysis (1444) Eneasza Sylwiusza Piccolominiego.

10.40-11.00 dr Maria Chantry De amore coniugali Giovanniego Pontana jako aemulatio z cyklami rzymskich elegii erotycznych.

11.00-11.30 Przerwa

11.30-11.50 dr Agnieszka Lew, Nawiązania do autorów starożytnych w De morbo gallico Girolama Fracastora.

11.50-12.10 dr Aneta Kliszcz, Arystotelesowskie kategorie afektów w rozumieniu Pietra Vettoriego.

12.10-12.30 dr Agata Chrobot, Poetyckie listy Jerzego Sabinusa do Piotra Bemba.

12.30-12.50 dr Monika Szczot, Justus Lipsius i jego neołacińska satyra menippejska.

13.00-15.00 Obiad

15.00-15.20 dr Magdalena Wolf, Obraz Polski w utworze Olausa Magnusa „Historia de gentibus septentrionalibus”.

15.20-15.40 dr Izabela Bogumił, Dramatyzacje poezji weselnej w Gdańsku II połowy XVI wieku.

15.40-16.00 dr Maria Otto, Poezja w zbiorze korespondencji Jana Heweliusza

16.20-16.40 dr Agnieszka Witczak, Konflikt polsko-szwedzki w twórczości Fryderyka Zameliusa

16.40-17.00 dr Jacek Pokrzywnicki, Przemówienie Gottfrieda Lengnicha „cum Deputati Magistratus Varsaviae a. 1750 ad publicam admitterentur audientiam” jako przykład oratorstwa politycznego elity miejskiej osiemnastowiecznego Gdańska.

17.00-18.00 Zwiedzanie Katedry Oliwskiej i dawnego klasztoru cystersów.

19.00 Uroczysta kolacja

10 V (piątek)

9.30-9.50 dr Anna Ryś, dr Bartłomiej Siek, Literackie dzieje bezoara – od Pseudo-Arystotelesa do Benedykta Chmielowskiego.

9.50-10.10 prof. dr hab. Teresa Szostek, Średniowieczna celebrytka, czyli kobieta w egzemplum.

10.10-10.30 dr Katarzyna Janus, „[…] ut scilicet sint perfecti caeli et terra et omnis ornatus eorum”. Tajemnica Ducha Świętego w wybranych kazaniach średniowiecznych.

10.30 -10.50 mgr Elżbieta Chrulska, Wpływ typologicznej lektury Pisma Świętego na protestancką poezję religijną późnego renesansu.

10.50-11.20 Przerwa

11.20-11.40 dr Angelika Modlińska-Piekarz, Inspiracje biblijne łacińskiej poezji religijnej na Śląsku w XVI i XVII wieku.

11.40-12.00 dr Monika Miazek-Męczyńska, „Ecce ego, Pater optime, mitte me.” Argumentacyjna varietas w polskich Indipetae.

12.00-12.20 ks. dr Jarosław Nowaszczuk, Ratio rei latentis proposita jako metoda opracowania epigramatycznej argucji w ujęciu teoretyków jezuickich.

12.20-12.40 mgr Ałła Brzozowska, Wizerunek Polski i Litwy w mowach politycznych biskupa płockiego Erazma Ciołka (1474-1522).

12.40-13.00 prof. dr hab. Robert K. Zawadzki, Antyczne formy genologiczne w twórczości Wawrzyńca Korwina

13.00 -13.20 dr Agata Łuka, Łacińskie renesansowe versus echoici i ich rzekoma nieprzekładalność.

13.20-13.40 Zofia Głombiowska, Łacińska poezja Andrzeja Zbylitowskiego?

Zamknięcie konferencji.

14.00 Obiad