Ukazał się kolejny tom  czasowpisma Biblica et Patristica Thoruniensia (5. 2012), który jest w całości poświęcony Apokalipsie św. Jana.

Apokalipsa_sw_Jana_m

 

SPIS TREŚCI

Dariusz Kotecki, Wprowadzenie / 9

Biblica

Dariusz Kotecki, Kryteria interpretacji Apokalipsy / 15

Dariusz Dogondke, Dalla trascendenza all’immediata presenza: l’immagine del trono di Dio nell’Apocalisse / 35

Adam Kubiś, Lista dwunastu plemion w Ap 7,5–8 / 51

Paweł Podeszwa, Il simbolismo della cifra dieci nell’Apocalisse di San Giovanni / 85

Marek Karczewski, Jezioro siarki i ognia w Księdze Apokalipsy św. Jana / 103

Michał Wojciechowski, Wpływy greckie w Apokalipsie św. Jana / 115

Piotr Roszak, Beato z Liebany i mozarabskie komentarze do Apokalipsy / 125

Patristica

Stanisław Adamiak, Eklezjologiczny charakter „Komentarza do Apokalipsy” donatysty Tykoniusza / 151

Arkadiusz Jasiewicz, Interpretacja „Komentarza do Apokalipsy” Andrzeja z Cezarei i jego znaczenie dla krytyki tekstu biblijnego / 163

Mieczysław Paczkowski, Alcuni aspetti teologici dell’Apocalisse in Vittorino di Petovio / 175

Michał Kieling, Księga Apokalipsy jako superna contemplatio w Complexiones in Apocalypsin Kasjodora / 207

Więcej informacji: strona wydawnictwa.