W dniach 13-15 marca 2013 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim odbędą się V Krakowskie Spotkania Starożytnicze. Tematem tegorocznej konferencji jest Propaganda w starożytności.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

 

DZIEŃ I

9:00–11:00 przyjazd uczestników, rejestracja w siedzibie Koła Naukowego Historyków Studentów UJ (Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13, Niski Parter, pokój 21)

11:30–13:00 otwarcie konferencji przez dr. hab. Sławomira Sprawskiego, dyrektora Instytutu Historii UJ, oraz wykład inauguracyjny dr hab. Tomasza Polańskiego (prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach) pt. Literatury alternatywne epoki grecko-rzymskiej. Mechanizmy niszczenia i modele samoobrony.

(Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13, sala 108 im. Józefa Wolskiego)

13:00–14:00 obiad

14:00–15:15 TEATR NARZĘDZIEM PROPAGANDY I AUTOPREZENTACJI (moderator: Ryszard Tokarczuk) (wszystkie obrady w Instytucie Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala 3)

1. Bartłomiej Proc (historia KUL), Kwestia Jonów i Dorów w Persach Ajchylosa – propaganda czy poprawność polityczna?

2. mgr Olga Śmiechowicz (polonistyka UJ), Parabaza jako pasmo autolansu

3. Grzegorz Pamuła (historia UJ), Rzymscy aktorzy: wzgardzeni „rzemieślnicy” czy sprytni manipulatorzy?

15:15–16:45 PROPAGANDA W ŚWIECIE GRECKIM (moderator: Aleksandra Syc)

1. Wojciech Duszyński (historia UJ), Tworzenie wizerunku wodza na przykładzie Chabriasa z Aten (ok. 420–356 r. a. C.)

2. mgr Ryszard Tokarczuk (historia UJ), „Kulturalny tyran” – Hieron I oraz Dionizjusz Starszy

3. mgr Andrzej Dudziński (historia UJ), Tożsamość i identyfikacja w propagandzie i polityce Dionizjusza I

4. dr Agnieszka Fulińska (archeologia UJ), Brzydkie słowo „propaganda”? Kilka uwag o wizerunku publicznym w starożytnej Grecji i jego badaniu

16:45–17:00 przerwa na kawę

17:00–18:45 PROPAGANDA A RELIGIA (moderator: Andrzej Dudziński)

1. mgr Przemysław Biernat (filologia klasyczna UJ), „Gdy tak czynią, czyż nie są wrogami bogów?” – wędrowni specjaliści religijni w oczach autora De morbo sacro

2. mgr Wojciech Kopek (literaturoznawstwo KUL), Parcus deorum cultor… Horacy wobec religijnej propagandy Augusta

3. Damian Miszczyński (filologia klasyczna UJ), Apolloniusz z Tiany w propagandzie antychrześcijańskiej IV w.

4. mgr Dawid Lipiński (historia, językoznawstwo UMK), Kto może należeć do civitas Dei? Odbiorca w chrześcijańskim dyskursie apologetycznym na podstawie analizy wyrażeń deiktycznych

19:15 wyjście integracyjne

 

DZIEŃ II

(wszystkie obrady w Collegium Novum, ul. Gołębia 24, sala 56)

9:30–11:15 LITERATURA W SŁUŻBIE PROPAGANDY (moderator: Ryszard Tokarczuk)

1. Grzegorz Bartusik (historia, filologia klasyczna UŚ), Wiedza i władza. Zawłaszczenie dyskursu historycznego przez rzymskie rody senatorskie w okresie późnej Republiki jako przykład praktyki sprawowania władzy za pomocą wiedzy

2. mgr Michał Norbert Faszcza (historia UW), Propaganda cezariańska na łamach Bellum Hispaniense

3. Bartosz Jan Kołoczek (historia, filologia klasyczna UJ), Ofiary systemu czy męczennicy na własne życzenie? Represje wobec twórców literatury w okresie rządów dynastii julijsko-klaudyjskiej

4. mgr Anna Magdalena Wołek (filologia klasyczna UJ), Propaganda w „Historii wojen” Prokopiusza z Cezarei

11:30–13:00 wykład dr. hab. Dariusza Słapka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) pt. Rzymski fundament mitu Spartakusa. Źródła antyczne wobec nowożytnej recepcji postaci.

13:00–14:00 obiad

14:00–15:30 PROPAGANDA NAD NILEM (moderator: Ryszard Tokarczuk)

1. mgr Joanna Charytoniuk (historia, MSG, Uniwersytet w Białymstoku), Wybrane aspekty propagandy ptolemejskiej za panowania Ptolemeusza II Filadelfosa (285-246 p.n.e.)

2. mgr Anna Szarek (historia, UP w Krakowie), Święto heb – sed jako element kreowania wizerunku faraona

3. Magdalena Kazimierczak (archeologia UJ), Działalność militarna władców egipskich w okresie Nowego Państwa – sztuka a rzeczywistość

4. mgr Filip Taterka (MISHiS UAM), Problem propagandy w starożytnym Egipcie na przykładzie relacji z bitwy pod Qadesz

15:45–16:30 PROPAGANDA NA BLISKIM WSCHODZIE cz. 1 (moderator: Wojciech Duszyński)

1. mgr Katarzyna Jeleń-Motarska (archeologia UJ), Hattusilis III – posłaniec bogów czy uzurpator?

2. mgr Łukasz Bartkowiak (historia UAM), Powrót do świetności. Brama Isztar w Babilonie jako element budowy pozytywnego wizerunku władcy

16:30–16:45 przerwa na kawę

16:45–18:00 PROPAGANDA NA BLISKIM WSCHODZIE cz. 2 (moderator: Wojciech Duszyński)

3. Piotr Głogowski (historia UWr), Artakserkses Mnemon zabójcą Cyrusa? Ideologia i propaganda królewska w Imperium Achemenidów

4. Paweł Hypiak (historia UJ), Wpływ i znaczenie propagandy w monarchii Arsakidów. Kwestia filhellenizmu Arsakidów w dobie walki z Seleukidami

5. mgr Przemysław Maksymilian Maryniak (historia UR), Religijne aspekty propagandy Ardaszira I (224–242) w świetle reliefu inwestytury władcy z Naqsh-e Rustam

18:00–19:15 PROPAGANDA W ARCHITEKTURZE (moderator: Bartosz Kołoczek)

1. mgr Kamil Sobczak (archeologia UŁ), Początki propagandy rzymskiej w formie reliefu historycznego na przykładzie tzw. „Ołtarza Domicjusza Ahenobarbusa”

2. mgr Wiesław Siedlarz (archeologia UJ), Templum Divi Iuli jako narzędzie propagandy Oktawiana Augusta

3. Szymon Jellonek (archeologia UJ), Sebasteion w Aphrodisias – przykład propagandy rodziny cesarskiej

 

DZIEŃ III

(wszystkie obrady w Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13, sala 108 im. Józefa Wolskiego)

8:30–10:15 SPOŁECZNOŚĆ: SWÓJ – OBCY (moderator: Bartosz Kołoczek)

1. Aleksandra Syc (historia UJ), Wzorzec postępowania obywatela Aleksandrii w obronie interesów greckiej ludności miasta w Acta Alexandrinorum

2. mgr Natalia Jadwiga Janisz (historia, kulturoznastwo UJ), Antyczne korzenie antysemityzmu, czyli o propagandzie antyżydowskiej w świecie starożytnym

3. mgr Dominika Rudkowska (historia, filologia klasyczna UWr), Propaganda pro-rzymska w wybranych pismach autorów drugiej sofistyki

4. Łukasz Pigoński (historia UŁ), Propaganda antywandalska w panegirykach Sydoniusza Apolinarego

10:15–11:15 PROPAGANDA EUERGETÓW (moderator: Andrzej Dudziński)

1. mgr Anna Urszula Klimek (archeologia UW), Zjawisko euergetyzmu ukazane na przykładzie korespondencji między hellenistycznym władcą Antiochem III a grecką polis – Iasos

2. Łukasz Smorczewski (historia UAM), Kilka uwag na temat praktyki euergetyzmu w późnym antyku

11:30–13:00 wykład dr. hab. Marcina Pawlaka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) pt. Jak być Grekiem i Rzymianinem jednocześnie? Gajusz Juliusz Eurykles i jego rodzina.

13:00–14:00 obiad

14:00–15:15 PROPAGANDA W NUMIZMATYCE (moderator: Bartosz Kołoczek)

1. Paulina Koczwara (archeologia UJ), Aspekty propagandowe mennictwa z czasów wojny między Lucjuszem Korneliuszem Sullą a Marianami w latach 87–82 p.n.e.

2. mgr Katarzyna Twardowska (filologia klasyczna UW), Przedstawienia barbarzyńców na monetach jako przejaw propagandy cesarskiej

3. Kamil Dyguś (historia UŚ), Ideologia i propaganda w „Roku Czterech Cesarzy” – świadectwo monet

15:15–17:00 RZYM – UTRWALANIE SIĘ NOWEJ WŁADZY (moderator: Andrzej Dudziński)

1. Wojciech Sobiecki (historia UWr), Rola propagandy podczas rządów Marcusa Salviusa Othona. Legitymizacja władzy i stosunki z senatem

2. mgr Mateusz Byra (historia UMCS), Rzymska propaganda wobec buntów w prowincjach w latach 68–70 n.e.

3. mgr Emil Jęczmienowski (archeologia UW), Cesarz a wojsko – sfera militarna w rzymskiej propagandzie

4. Anna Mech (archeologia UW), Propaganda cesarza Trajana

17:00–17:15 przerwa na kawę

17:15–18:15 TEORIA PROPAGANDY (moderator: Ryszard Tokarczuk)

1. mgr Wawrzyniec Miścicki (archeologia UJ), Anachronizm czy uchwycenie zjawiska? Ideologia a propaganda w Grecji archaicznej, w kontekście pojęcia „klasowości” i rozwoju struktur społecznych polis

2. mgr Kamil Kopij (archeologia UJ), Czy badania ilościowe i statystyczne mogą pomóc w rozważaniach nad propagandą antyczną?

18:15–18:30 ZAKOŃCZENIE

 

Plakat konferencji można pobrać tutaj.