Nakładem Instytutu Archeologii i Etnologii PAN ukazała się praca zbiorowa pt. Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Społeczne aspekty podróżowania w średniowieczu i w czasach nowożytnych pod redakcją Ewy Wółkiewicz i Moniki Saczyńskiej (Warszawa 2012, ss. 547).

Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Społeczne aspekty podróżowania w średniowieczu i w czasach nowożytnych
Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Społeczne aspekty podróżowania w średniowieczu i w czasach nowożytnych

Spis treści

Wstęp

Wykaz skrótów

Michał Tomaszek – Wyjście poza klasztor równe śmierci? Podróże mnicha Tuotilona w klasztornej historii Sankt Gallen Ekkeharda IV

Michał Gronowski OSB – Abbas ambulans. Podróże świętych opatów Cluny (X–XII wiek

Beata Wojciechowska – Duchowni włóczędzy w świetle ustawodawstwa synodalnego metropolii gnieźnieńskiej

Jacek Maciejewski – Susceptio episcopi w czasie uroczystych wjazdów biskupich w średniowieczu (do końca XII wieku

Ewa Wółkiewicz – Episcopus ambulans. Formy i organizacja podróży biskupów wrocławskich w późnym średniowieczu

Monika Saczyńska – Z Bogiem do Boga – obrzęd błogosławienia pielgrzymów w pontyfikatach krakowskich z XV wieku

Marek D. Kowalski – Między Italią a Polską. Podróże kolektorów papieskich w XV wieku

Paweł Dembiński – Koszty podróży kanoników poznańskiej kapituły katedralnej w XV wieku

Agnieszka Lissowska-Lewkowicz – Capistranus triumphans. Jan Kapistran kaznodzieja podróżujący, czyli jak miasto wita świętego męża

Grażyna Rutkowska – Podróże polskich królowych w XV wieku

Martin Capsky – Vratislavští poslové a poselstva na panovnických dvorech. Příspěvek k cestováni a politické komunikaci v pozdním středověku

Beata Możejko – Morskie podróże późnośredniowiecznych gdańszczan do Zachodniej Europy – wstępne rozeznanie materiału

Maja Gąssowska – Ostatnia misja Gottschalka Remmelingrode w służbie civitatis Revaliensis (1494 rok)

Mlada Holá – Podróże hołdownicze czeskich władców do Wrocławia w okresie późnośredniowiecznym i wczesnonowożytnym (1438–1617)

Roman Krzywy – Peregrynacja edukacyjna jako topos pochwalny w polskiej biografistyce renesansowej. Przyczynek do antropologii podróżowania

Małgorzata Wrześniak – „Miasta włoskie co przedniejsze”, czyli o trasie zwiedzania staropolskich podróżników do Italii (XVI–XVIII wiek

Magdalena Dąbrowska – Podróże Rosjan po Europie Zachodniej w ostatnich latach XVII wieku (cele i przebieg w świetle wybranych relacji)

Dorota Żołądź-Strzelczyk – „Nadobna to jest rzecz młodemu człowiekowi do cudzych krajów się przejeździć” – miejsce podróży w edukacji polskiej szlachty XVI–XVII wieku

Anna Markiewicz – „W cudzych krajach komperegrynant”. Kilka uwag na temat zagranicznej podróży kasztelanica kamienieckiego Stefana Potockiego

Magdalena Ujma – Styl życia w podróżach Marii Kazimiery i Jana Sobieskich

Małgorzata Ewa Kowalczyk – „W kompanii podróżnej krajczyny koronnej Anny Teresy Potockiej”. Zapiski z wojażu po Europie Stanisława i Agnieszki z Izbickich Treterów

Veronika Čapska – Mendicant Friar in Contact with “Other” Religious Virtuosi: the Travel Writing of the Servite Angelikus Maria Müller (1677–1734)

Adam Kucharski – Żegluga przybrzeżna i śródlądowa jako sposób komunikacji staropolskich podróżników XVII wieku

Katarzyna Justyniarska-Chojak – Kolasami i wozami – wrażenia Karola Ogiera z pobytu w siedemnastowiecznej Polsce

Agnieszka White – Przybysze z Wysp Brytyjskich w podróży przez Rzeczpospolitą doby baroku

Dariusz Milewski – Podróżowanie w czasie wojny. Doświadczenia Pawła z Aleppo z Mołdawii i Ukrainy w okresie powstania Bohdana Chmielnickiego

Mariusz Sawicki – Wjazdy magnatów litewskich na sejmy konwokacyjne i elekcyjne w II połowie XVII wieku

Katarzyna Kuras – W drodze do Mitawy w 1727 roku. Podróże i ceremoniał związany z obradami komisji kurlandzkiej

Maciej Kowalski – Życie w ciągłych rozjazdach – podróżowanie jako forma aktywności młodego magnata w czasach Augusta Mocnego według diariusza księcia Michała Kazimierza Radziwiłła

Tomasz Ciesielski – Podróże eksportacyjne w czasach saskich

Dariusz Główka – Organizacja handlu powozami w czasach stanisławowskich w świetle ogłoszeń prasowych

Paweł Konieczny – Podróżowanie w osiemnastowiecznej Wirginii

Więcej informacji: strona IAE PAN.