Nakładem Muzeum Historycznego Miasta Gdańska ukazała się praca zbiorowa pt. Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem pod redakcją Beaty MożejkoEwy Bartylewskiej-Szymańskiej (Gdańsk 2013, ss. 382).

Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem
Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem

Krótka relacja video z promocji książki, która odbyła się 7 lutego 2013 r. w Domu Uphagena w Gdańsku, dostępna jest na YouTube

W tomie znajdują się m.in. następujące artykuły:

Bogdan Burliga, Menu Wielkiego Króla: antyczni Grecy o perskich ucztach  18

Ireneusz Milewski, Ceny żywności w późnym Cesarstwie Rzymskim w relacjach greckich i łacińskich Ojców Kościoła  28

Agnieszka Teterycz‑Puzio, Kronikarzy rozkosze stołu: przyjemność – umiar – czy niezbędna potrzeba? Jedzenie w świetle wybranych kronik środkowoeuropejskich z XI–XIV wieku 33

Anna Paner, Miłe złego początki, czyli co jadali i co szkodziło zdrowiu czeskich Luksemburgów 44

Roman Zaoral, Jídelníček na dvorech v Praze a na Karlštejně na přelomu 14. a 15. století 54

Jerzy Sperka, Dwór pierwszych Jagiellonów a tajniki średniowiecznej kuchni  62

Robert Antonín, Michaela Malaníková, Když se jídla nedostává – české středověké reflexe „hladových let” v evropském kontextu 70

Martin Nodl, Sladovníci a konzumace piva v pozdněstředověkých Čechách  81

Tomáš Borovský, Městské hostiny na středověké Moravě  88

Rafał Hryszko, Katalońskie praktyki kulinarne w świetle najstarszych ksiąg kucharskich w późnym średniowieczu  95

Kateřina Jíšová, Nejstarší česká kuchařka  106

Marek Radoch, Potrawy na stole krzyżackim w świetle Königsberger Kochbuch  112

Rafał Kubicki, Wokół klasztornego refektarza – przepisy i praktyka na przykładzie mendykantów z terenu państwa zakonu krzyżackiego w Prusach  122

Monika Jankiewicz-Brzostowska, Zastawa stołowa i sposoby nakrywania do posiłków w świetle późnośredniowiecznych zabytków malarstwa tablicowego  135