Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się książka Artura Lisa pt. Spory wokół biografii mistrza Wincentego Kadłubka (Lublin 2013, ss. 308).

Artur Lis, Spory wokół biografii mistrza Wincentego Kadłubka
Artur Lis, Spory wokół biografii mistrza Wincentego Kadłubka

SPIS TREŚCI:

Kronika i dziejopis. Przedmowa prof. dr. hab. Czesława Deptuły

Wstęp

Rozdział I: Spór o pochodzenie mistrza Wincentego Kadłubka

1. Wprowadzenie

2. Czas urodzin

3. Miejsce pochodzenia

3.1. Karwów koło Opatowa

3.2. Kargów koło Stopnicy

3.3. Kargów koło Jędrzejowa

4. Przynależność rodowa Wincentego Kadłubka

4.1. Pochodzenie z niskiego rodu

4.2. Ród Różyców

4.3. Ród Lubowlitów-Ogniwów

4.4. Ród Lisów

4.5. Ród Nagodziców

4.6. Ród Łabędziów

4.7. Inne domysły

5. Krąg krewniaczy Wincentego Kadłubka

6. Konkluzje

Rozdział II: Studia mistrza Wincentego i powstanie Kroniki

1. Wprowadzenie

2. Problematyka miejsca i kierunku studiów mistrza Wincentego

2.1. Pobieranie nauk w szkole klasztornej lub katedralnej

2.2. „Późne studium” w Jędrzejowie

2.3. Studia prawnicze w Bolonii

2.4. Studia nauk wyzwolonych we Francji

2.5. Studia zagraniczne we Francji i Italii

3. Problem wiedzy prawniczej Kadłubka

3.1. Prawo rzymskie

3.2. Prawo kanoniczne

4. Miejsce, czas i okoliczności powstania Kroniki

4.1. Pogląd o napisaniu trzech pierwszych ksiąg przez biskupa Mateusza

4.2. Spisanie Kroniki przed objęciem biskupstwa

4.3. Spisanie Kroniki w okresie biskupstwa

4.4. Powstanie IV księgi w klasztorze jędrzejowskim

4.5. Powstanie całości dzieła w klasztorze cystersów

4.6. Powstawanie Kroniki przez większość życia kronikarza

Rozdział III: Biskupstwo i klasztor

1. Elekcja na biskupstwo krakowskie

2. Rezygnacja z funkcji biskupiej i ostatnie lata życia

Zakończenie

Aneks

I. Dokumenty związane z mistrzem Wincentym Kadłubkiem

II. Kwalifi kacja prawna sprawy kanonizacyjnej bł. Wincentego Kadłubka jako sprawy dawnej

III. Wybór dokumentów

Więcej informacji: strona wydawnictwa.