Ukazał się 56. tom czasopisma Vox Patrum  poświęcony Stosunkowi do ludzi starszych w starożytności klasycznej i chrześcijańskiej (Lublin 2012, ss. 1014).

Vox Patrum 56
Vox Patrum 56

Spis treści:
DOKUMENTY
1. Patrystyczna katecheza Benedykta XVI: św. Augustyn – św. Maksym Wyznawca

ARTYKUŁY
1. Sędziwi ojcowie – Laertes i Priam w epopejach Homera – A. Stępniewska
2. Platon o starości i ludziach starych – A.Z. Zmorzanka
3. Arystoteles o starości – R. Majeran
4. Spokój czy smutek? Koncepcja starości w pismach Marka Tulliusza Cycerona – H. Kowalski
5. Starzec w polityce. Zmienne poglądy Plutarcha z Cheronei – E. Osek
6. Starość – szansa czy zagrożenie dla rozwoju moralnego człowieka w ocenie stoików – M. Siwicka
7. „Maturam frugem flore manente ferens”. Pochwała starości w poezjach Auzoniusza – T. Krynicka
8. Kiedy w starożytności rozpoczynała się starość? – ks. J. Jurkiewicz
9. Medyczna troska o ludzi starych w starożytnym grecko-rzymskim świecie – ks. S. Longosz
10. Biblia o ludziach starszych – ks. A. Tronina
11. Zagadnienie starości w literaturze międzytestamentalnej – ks. M.S. Wróbel
12. Okresy życia ludzkiego według Ojców Kościoła – ks. J. Naumowicz
13. PresbÚteroi w czasach Ojców Apostolskich – ks. P. Szewczyk
14. Starość – ostoją wiary w świetle Akt Męczeńskich (sylwetki męczenników – starców) – ks. T. Gacia
15. Obowiązki i przywileje ludzi starszych według Klemensa Aleksandryjskiego – ks. F. Drączkowski
16. Starość i starcy w aleksandryjskiej egzegezie Księgi Rodzaju. Stanowisko Orygenesa i Dydyma Ślepego – ks. M. Szram
17. Ambroży o starości w swoich listach – ks. M. Wysocki
18. Obraz ludzi starszych w pismach św. Augustyna – ks. A. Eckmann
19. Autobiograficzna refleksja Prudencjusza nad własnym życiem u progu starości – T. Kołosowski SDB
20. Starość w listach św. Hieronima – M. Ożóg
21. Starość w nauczaniu św. Bazylego Wielkiego – ks. B. Czyżewski
22. Refleksje o sobie samym w korespondencji starego Grzegorza z Nazjanzu – ks. N. Widok
23. Wady ludzi starych w ocenie Jana Chryzostoma – ks. P. Szczur
24. Grzegorz z Nyssy: Czy Bóg stworzył starość? – M. Przyszychowska
25. Starość – sędziwość – dojrzałość. „Senex” i „senectus” w literaturze galijskiej V-VI wieku – ks. A. Żurek
26. Pozycja starców w literaturze Ojców Syryjskich – ks. A. Uciecha
27. Starość w starożytnej literaturze ormiańskiej – ks. J.W. Żelazny
28. Starość w „Żywotach mnichów palestyńskich” Cyryla ze Scytopolis – K. Twardowska
29. Senectus / senex / senior w pismach św. Grzegorza Wielkiego – ks. K. Tyburowski
30. Rola starszych w wybranych starożytnych regułach monastycznych – K. Ościłowski O.S.P.P.E
MISCELLANEA
31. Un intricato processo ad atene: Eufileto uccide Eratostene, seduttore della moglie (Lysias, Or. I: De Eratosthenis caede apologia) – O.A. Bologna
32. Bishop appointing in the patristic time – ks. J. Grzywaczewski
33. Kodeks Basilicanus A. 6 (alias E) a rodzina „Q” rękopiśmiennego przekazu „Vita Sancti Pauli Primi Eremitae” św. Hieronima – B. Degórski O.S.P.P.E
34. Kwestia bogactwa i ubóstwa w Kościele imperialnym na Zachodzie w IV i V wieku. Próba syntezy zagadnienia – D. Kasprzak OFMCap
35. Zsyłki biskupów katolickich w afrykańskim państwie Wandalów w relacji Wiktora z Wity – I. Milewski
36. Konstantinopel in den Weltkarten des Beatus von Liébana – P. Kochanek
PRZEKŁADY
1. Bazyli Wielki – Zachęta do nieodkładania chrztu (Homilia exhortatoria ad sanctum baptisma, CPG 2857)
a. Wstęp i komentarz – ks. S. Longosz
b. Przekład – ks. L. Gładyszewski
2. Atanazy Wielki – List encykliczny do biskupów (Epistula encyclica ad episcopos, CPG 2124)
a. Wstęp i komentarz – ks. P. Szewczyk – ks. S. Longosz
b. Przekład – ks. P. Szewczyk
3. Jan Chryzostom – Ze względu na niebezpieczeństwo rozpusty należy się żenić (In illud: „Propter fornicationes unusquisque suam uxorem habeat”, CPG 4377)
a. Wstęp i komentarz – ks. S. Longosz
b. Przekład – T. Krynicka
4. Armeńska Pokuta Adama (Paenitentia Adae – armeniace, CApVT 1. IV)
a. Wstęp i komentarz – ks. A. Tronina
b. Przekład – ks. A. Tronina
RECENZJE
1. M. Szram, Ciało zmartwychwstałe w myśli patrystycznej przełomu II i III wieku, Lublin 2010 – H. Pietras SJ
2. M. Szram, Ciało zmartwychwstałe w myśli patrystycznej przełomu II i III wieku, Lublin 2010 – ks. B. Częsz
3. Metodio di Olimpo, La risurrezione. Introduzione e traduzione di M. Mejzner SAC (parte paleoslava) e M.B. Zorzi OSB (parte greca), Collana di Testi Patristici 216, Roma 2010; M. Mejzner SAC, L’escatologia di Metodio di Olimpo, SEA 124, Roma 2011 – ks. M. Szram
4. M. Mejzner SAC, L’escatologia di Metodio di Olimpo, SEA 124, Roma 2011 – ks. L. Misiarczyk
5. R.L. Wilken, Duch myśli wczesnochrześcijańskiej. W poszukiwaniu oblicza Boga, tłum. D. Waszkiewicz, Kraków 2009 – ks. L.B. Łesyk
6. G.M. Baran, Motyw synostwa Bożego w „In Johannis Evangelium tractatus” oraz „In Johannis Epistolam ad Parthos tractatus”, Tarnów 2010 – ks. S. Longosz
7. R. Murawski SDB, Historia katechezy, cz. 1: Katecheza w pierwszych wiekach, Warszawa 2011 – M. Marczewski
8. B. Degórski, I manoscritti della „Vita Sancti Pauli Primi Eremitae” di San Girolamo conservati nelle biblioteche di Roma (esclusa la Biblioteca Apostolica Vaticana), Lublin 2010 – L.M. Mirri
9. B. Degórski, I manoscritti della „Vita Sancti Pauli Primi Eremitae” di San Girolamo, conservati nelle biblioteche di Roma, che contengono testo incompleto dell’opera geronimiana o che si ispirano ad essa, Lublin 2011 – L.M. Mirri
10. Julian of Toledo, Prognosticum futuri saeculi – Foreknowledge of the world to come, transl. and introduced T. Stancati OP, New York – Mahwah NJ 2010 – ks. R. Groń
11. B.P. McGuire, Friendship and community. The monastic experience (350-1250), Ithaca – London 2010 – ks. R. Groń
12. The Oxford Dictionary of the Middle Ages, ed. R.E. Bjork, vol. 1-4, Oxford – New York 2010 – ks. R. Groń
13. M. Fiedrowicz, Teologia ojców Kościoła. Podstawy wczesnochrześcijańskiej refleksji nad wiarą, tłum. W. Szymona, Kraków 2009 – M.E. Ogar OFM
14. Macarius of Jerusalem, Letter to the Armenians (AD 335). Introd., text, transl. and commentary A. Terian, Crestwood – New York 2008 – ks. J. Naumowicz
15. Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 1-4, wstęp i oprac. M. Ożóg na podstawie tłum. ks. Jana Czuja, tekst łaciński przygotował H. Pietras SJ, Kraków 2010-2011 – J. Figiel SDS
16. J. Pochwat MS, Sprawiedliwość i miłosierdzie: studium „Kazań do ludu” św. Cezarego z Arles, Kraków 2008 – A.Z. Zmorzanka
17. W. Myszor, Gnostycyzm i teologia Ireneusza z Lyonu: zagadnienia wybrane, red. L. Lach-Bartlik, SACh NS 11, Katowice 2010 – A.Z. Zmorzanka
DZIAŁ INFORMACYJNY
BIBLIOGRAFIE
1. Starość w starożytności klasycznej i chrześcijańskiej. Materiały bibliograficzne – ks. S. Longosz
2. Polska bibliografia antyku chrześcijańskiego 2009-2010 – ks. S. Longosz
3. Wykaz prac dyplomowych z antyku chrześcijańskiego ukończonych w niektórych polskich ośrodkach naukowych w 2009-2010 r. – ks. S. Longosz
4. Patrystyka w czasopismach 2009 i 2010 – J. Figiel SDS
5. Muzyka wczesnochrześcijańska. Materiały bibliograficzne – ks. S. Longosz
SPRAWOZDANIA
1. Stosunek do ludzi starszych w starożytności klasycznej i chrześcijańskiej (Lublin, KUL, 25-26 XI 2010) – A.Z. Zmorzanka
2. Posiedzenia Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL w roku akademickim 2009/2010 – A.Z. Zmorzanka
3. Kościół starożytny: Królestwo Chrystusa i instytucja (Sekcja Patrystyczna, Płock, 22-23 IX 2009) – ks. J. Duda
4. Jubileusz ks. prof. Wincentego Myszora (Katowice, UŚ, 21 V 2009) – A.Z. Zmorzanka
5. Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Starożytny dramat: teoria, praktyka, recepcja” ku czci Panów Profesorów: Roberta Chodkowskiego i Henryka Podbielskiego (Lublin, 8-10 X 2009) – M. Siwicka
6. Colloquium Origenianum Decimum: Origenes ut scriptor (Kraków, 31 VIII – 4 IX 2009) – M. Mejzner SAC
7. Diaconia, diaconiae, diakonat: semantyka i dzieje (XXXVIII „Dni Augustiańskie” – Rzym, 7-9 V 2009) – B. Degórski O.S.P.P.E.
8. XLIV Międzynarodowy Kongres Studiów Mediewistycznych – Konferencja Studiów Cysterskich (Kalamazoo, 7-10 V 2009) – ks. R. Groń
9. Międzynarodowy Kongres Europejskiego Średniowiecza (University of Leeds, UK, 13-16 VII 2009) – ks. R. Groń
10. XII Kolokwium o Słowie Bożym w Patrimonium Syryjskim (Antelias, Liban, 22-26 IV 2009) – ks. J.W. Żelazny
11. Konferencja o monastycyzmie syryjskim (Paris, 20 XI 2009) – ks. J.W. Żelazny
12. Spotkania Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim w roku akademickim 2010/2011 – A.Z. Zmorzanka
13. Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym (Sekcja Patrystyczna: Siedlce, 20-22 IX 2010) – ks. M. Wysocki
14. Sekcja Patrystyczna na VIII Kongresie Teologów Polskich (Poznań, UAM, 16 IX 2010) – ks. M. Kieling
15. Granice świętości w świecie starożytnym i wczesnochrześcijańskim (X Sympozjum Kazimierskie, Kazimierz n. Wisłą, 1-3 X 2010) – A. Głowa
16. Komisja Bizantynologiczna KNoKA PAN w Lublinie (Lublin, KUL, 29 V 2010) – P. Kochanek
17. Ortodoksja, herezja, schizma w kościele starożytnym w 1600. rocznicę dysputy św. Augustyna z donatystami w 411 r. (Sekcja Patrystyczna, Stary Sącz, 19-21 IX 2011) – ks. S. Longosz
18. Wręczenie Księgi Jubileuszowej Ks. Prof. dr. hab. Edwardowi Stańkowi (Stary Sącz, 20 XI 2011) – D. Kasprzak OFMCap.
19. Międzynarodowy Kongres Patrystyczny w Oksfordzie (Oksford, 8-12 VIII 2011) – ks. M. Wysocki
20. XXII Międzynarodowy Kongres Bizantynistów (Sofia, 22-27 VIII 2011) – P. Kochanek
21. Patrologia syryjska i jej miejsce w badaniach polskich patrologów (Liban, 25 VI – 3. VII 2011) – ks. M. Wysocki
22. Międzynarodowa Konferencja Bizantynistyczna: „Patriarchaty wschodu w starożytności” (Lublin, 18 XI 2011) – P. Kochanek
INFORMACJE
1. Regulamin Ośrodka Badań nad Antykiem Chrześcijańskim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
2. Doroczne spotkanie Sekcji Patrystycznej w 2012 roku
3. Międzynarodowa konferencja naukowa dla uczczenia Jubileuszu 70-lecia urodzin Ks. Profesora Augustyna Eckmanna
4. Posiedzenia Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN w latach 2009-2011
5. Inne informacje z życia patrystycznego
Wybrane sentencje o starości – J. Figiel SDS
IN MEMORIAM
1. Ks. bp Luigi Padovese OFMCap – D. Kasprzak OFMCap
2. Ihor Ševčenko – M. Kozłowski
3. Ks. Franciszek Szulc – A.Z. Zmorzanka
4. Jan Michał Krzemiński – ks. S. Longosz
5. Ks. Roman Ryszard Piętka MIC – ks. S. Longosz
Więcej informacji: strona wydawnictwa