Instytut Filologii Klasycznej UAM serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji nt. Starość antyczna i jej echa, która odbędzie się 14-16 marca 2013 r. w Poznaniu.

OPIS ORGANIZATORÓW:

Chcielibyśmy w szerokim gronie badaczy prześledzić i przedyskutować różnorodne aspekty literackie i kulturowe tego szczególnego etapu ludzkiego życia. Ponieważ zaś wszystko bierze swój początek w antyku, chcemy uwzględnić także tę perspektywę badawczą, w której ważną rolę gra tradycja oraz jej transformacja wraz z upływem wieków.

Proponujemy następujące zagadnienia do dyskusji, które oczywiście nie mają wyczerpywać zgłaszanych przez Państwa propozycji. Liczymy zarówno na referaty o charakterze przekrojowym, jak i szczegółowym oraz analitycznym.

1. Starość w zderzeniu z młodością.

2. Osobiste widzenie własnej starości.

3. Starość jako summa życia.

4. Starzec mityczny i starzec topiczny.

5. Filozofia i estetyka wieku starczego.

6. Starzec wobec swojej ojczyzny.

7. Kobieta wobec swojej starości.

8. Starość poważana i lekceważona.

9. Antyczne teksty o starości i ich polskie przekłady.

10. Starzec w tradycji monastycznej Wschodu i Zachodu.

11. Starzec antyczny jako bohater utworów średniowiecznych i nowożytnych.

12. Senilia jako forma ekspresji starości.

13. Literatura myślicielska o starości – starość stematyzowana.

14. Starość jako proces (starzenie się) i jako stan.

15. Konteksty i paralele pozaliterackie (muzyka, sztuka).

W naszym projekcie mieszczą się zarówno teksty filozoficzne, teologiczne, jak i literackie i paraliterackie, a także dzieła pograniczne, jak np. opera. Chętnie także przywitamy badaczy kultury i historii sztuki.

Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia chęci swego udziału wraz z roboczym tytułem planowanego wystąpienia do połowy lipca br. na adres mailowy: ifkuam@amu.edu.pl. W końcu lipca postaramy się przesłać pierwsze informacje organizacyjne, uwzględniające również wysokość ewentualnej opłaty konferencyjnej.

Organizatorzy konferencji: prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska i prof. dr hab. Piotr Urbański

CfP w pliku pdf można pobrać tutaj.