Zakład Historii Języka ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w sesji naukowej SIEHL (Session on Indo-European Historical Linguistics) 2012, poświęconej indoeuropejskiemu językoznawstwu historycznemu. W tym roku będziemy zajmować się problemem substratów, superstratów oraz adstratów językowych w językach indoeuropejskich.  SIEHL 2012 odbędzie się dnia 25 maja 2012 r. w Centrum Naukowo-Dydaktycznym w Sosnowcu przy ulicy Gen. Stefana Grota-Roweckiego. Dokładna godzina rozpoczęcia i zakończenia sesji, sala oraz program zostaną podane w nieco późniejszym terminie na stronie internetowej Instytutu Języka Angielskiego.
Według leksykonu gwar staropolskich substrat językowy to „język pierwotny, na który nawarstwia się język ludności napływowej. Substratem językowym nazywa się też ślady języka wymarłego na określonym terytorium w mowie późniejszych mieszkańców tych ziem. Zjawisko substratu językowego może przejawiać się na wszystkich poziomach języka (w systemie fonologicznym, gramatyce, słownictwie). O substracie językowym można mówić także w przypadku nawarstwiania się jednej gwary na drugą (ustępującą).” Substrat językowy z kolei definiowany jest jako „ślady języka ludności napływowej w systemie językowym ludności etnicznej danego obszaru. Może to być np. przyswojenie nowych głosek lub zmiana wymowy własnych pod wpływem języka obcego, zapożyczenia, kalki.” Natomiast, jeśli chodzi o pojęcie adstratu językowego, to w według słownika języka polskiego PWN jest to „język, który w wyniku dwujęzyczności danej społeczności zaopatruje drugi język w kalki językowe.”
Tematy Państwa wystąpień, wraz z ich krótkim opisem (do 100 słów), proszę przesyłać na adres: ireneusz.kida [at] us.edu.pl do dnia 15 maja 2012 r. Język wystąpień: polski i angielski. Udział w SIEHL 2012 wziąć mogą zarówno pracownicy, jak i studenci. Uczestnictwo jest bezpłatne.