Międzynarodowy, dziesięcioosobowy zespół młodych badaczy realizujących projekt poświęcony porównawczemu badaniu przekazu tradycji intelektualnych w różnych kulturach poszukuje pięciu nowych współpracowników. Nasze zaproszenie jest w szczególny sposób skierowane do osób, które prowadzą badania nad kulturą staropolską.
Celem niniejszego projektu jest zbadanie zjawiska transmisji tradycji intelektualnych – idei, tekstów, oraz wzorców artystycznych – pomiędzy kulturami w dwóch różnych epokach, w średniowieczu oraz wczesnej nowożytności. Zjawisko opisane zostanie zarazem w perspektywie diachronicznej i synchronicznej. Badania będą miały charakter szczegółowy (każdy uczestnik zbada konkretny problem w ramach swoich specjalistycznych kompetencji badawczych), a opisanie określonych przypadków przekazu tradycji śródziemnomorskiej będzie prowadzić do stworzenia syntezy – modelu definiującego właściwości badanego przez nas fenomenu, który uwzględnia różnice pomiędzy okresami historycznymi i obszarami geograficznymi. Badania szczegółowe pozwolą na wielostronne oświetlenie problemu, synteza pozwoli scharakteryzować pewną wyraźną tendencję/formację kulturową. Spojrzenie na początki nowożytności pozwoli nam zaś zaobserwować płynność granic, zmianę paradygmatu, ale też ciągłość i nieprzerwane trwanie tradycji.
Zadaniem każdego uczestnika projektu będzie przygotowanie tekstu naukowego w języku angielskim (rozdziału w pracy zbiorowej) poświęconego konkretnemu przypadkowi transmisji międzykulturowej, w ramach swojej specjalizacji badawczej, oraz udział w dwóch roboczych sympozjach (30-31 marca 2012 w Toruniu; w styczniu 2013 w Warszawie). Celem sympozjów będzie poznanie i przedyskutowanie tematów badawczych podejmowanych przez wszystkich uczestników, tak aby książka mająca być rezultatem projektu stanowiła spójną całość, a teksty przygotowane przez poszczególnych uczestników projektu korespondowały ze sobą. Za udział w projekcie uczestnicy otrzymają wynagrodzenie w kwocie 3500 zł brutto. Przysługiwać im będzie także zwrot kosztów udziału w sympozjach oraz w międzynarodowej konferencji zaplanowanej na jesień 2012 w Warszawie (uczestnicy projektu będą zaproszeni – lecz nie zobowiązani – do wygłoszenia na niej swoich referatów). Polscy uczestnicy projektu będą mieli dodatkowo możliwość odbycia jednej 2-3 tygodniowej kwerendy zagranicznej (w granicach przewidzianych środków) oraz zakupu książek w kwocie ok. 500 zł.

ZASADY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia w j. angielskim od doktorantów polskich uczelni i instytutów naukowych dowolnej specjalności prosimy kierować równocześnie do Adama Izdebskiego (adam.izdebski[at]fundusz.org) do 10 lutego 2012. Powinny zawierać maksymalnie trzystronicowe tabularyczne curriculum vitae z listą publikacji oraz opis proponowanego wkładu do projektu (projekt tematu badawczego) długości 500-700 słów, w razie potrzeby wraz z podstawową bibliografią.
Poza zgłoszeniami wysyłanymi przez samych zainteresowanych prosimy o krótki e-mail od promotora bądź opiekuna naukowego, w którym zarekomenduje on zgłaszającego się oraz poinformuje, że wyraża zgodę na jego udział w projekcie. E-maile te prosimy kierować do opiekun naukowej projektu, dr hab. prof. UW Katarzyny Pachniak (k.pachniak[at]uw.edu.pl).
Przesłanie zgłoszenia oznacza deklarację – w razie przyjęcia zgłoszenia – udziału w obu roboczych sympozjach oraz przesłanie pierwszej wersji tekstu do grudnia 2012, a ostatecznej jego wersji do początków marca 2013.
Więcej informacji o projekcie, w tym prezentacje tematów badawczych podejmowanych przez osoby już w nim uczestniczące, znaleźć można na stronie www.intercultural.orient.uw.edu.pl (strona będzie dostępna od 16 stycznia 2012).
Językiem roboczym projektu jest angielski, w związku z czym od uczestników projektu oczekuje się biegłej znajomości tego języka w mowie i piśmie. O przyjęciu bądź odrzuceniu nadesłanych zgłoszeń zainteresowani zostaną powiadomieni najpóźniej 20 lutego 2012.

Do pobrania: oryginalne ogłoszenie
Zaproszenie do udziału w projekcie NPRH – transmisja międzykulturowa//