Nakładem Wydawnictwa Marek Derewiecki ukazała się książka Agnieszki Kijewskiej pt. Filozof i jego muzy. Antropologia Boecjusza – jej źródła i recepcja (Kęty 2011).

Agnieszka Kijewska,  Filozof i jego muzy. Antropologia Boecjusza – jej źródła i recepcja
Agnieszka Kijewska, Filozof i jego muzy. Antropologia Boecjusza – jej źródła i recepcja

Z wprowadzenia:
Jego dorobek spotyka się z bardzo zróżnicowaną oceną: jedni widzą w nim epigona neoplatonizmu i eklektyka, któ­ry jedynie pozbierał okruchy po uczcie starożytnych myś­li­cie­li, inni uważają go za niezwykle oryginalnego filozofa, odosobniony fenomen na tle burzliwych i poplątanych eu­ro­pej­skich dziejów. Pomimo tak rozbieżnych ocen fak­tem jest, że to właśnie w filozofii Boecjusza, jak w soczewce, skupiły się najważniejsze tendencje i nurty późnej sta­ro­żyt­no­ści po to, aby w nowej formie zostać przekazane nas­tęp­nym stuleciom. (…)
Jednym ze szczególnie doniosłych osiągnięć Boecjusza jest to, że ze wszystkich antycznych teorii człowieka, włączając w to nauczanie Ojców Kościoła, wydobył i odczytał to, co stanowi istotę bytu ludzkiego, a zarazem fundament nie­usu­wal­nej ludzkiej godności, a mianowicie indywidualność, racjonalność i podmiotowość.
Boecjusz w swoich dziełach pokazuje, że każde dobro, które nie utożsamia się z dobrem najwyższym, jest pozorne, fałszywe. Jedynie posiadanie dobra najwyższego może zapewnić człowiekowi szczęście, bo właśnie o ludzkie szczęście toczy się tu gra. Boecjusz nie tylko prowadził filozoficzny dyskurs na temat wartości najwyższych, który mógłby wydać się współczesnemu człowiekowi podniosły i… jałowy. O istnieniu tych wartości i o ich bezwzględnej obowiązywalności zaświadczył swoim życiem.
Więcej informacji (w tym spis treści): strona wydawnictwa