Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się książka Włodzimierza Bielaka pt. Biskup i jego urząd w oczach średniowiecznych kronikarzy polskich (Lublin 2011, ss. 312).

Włodzimierz Bielak, Biskup i jego urząd w oczach średniowiecznych kronikarzy polskich
Włodzimierz Bielak, Biskup i jego urząd w oczach średniowiecznych kronikarzy polskich

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp
I. Urząd biskupa w starożytności i średniowieczu
1. Od czasów apostolskich do końca III wieku
a) Urząd biskupa w epoce Ojców Apostolskich
b) Upowszechnianie się urzędu biskupiego i wzrost jego znaczenia
c) Nauka św. Cypriana z Kartaginy o episkopacie
2. Po tzw. edykcie mediolańskim
II. Rola biskupa w misji Kościoła średniowiecznego
1. Ustanawianie biskupów
A. Ustanawianie biskupów w prawie Kościoła powszechnego
B. Na katedrach biskupich w Polsce
a) Obsadzanie katedr biskupich w Polsce X-XII wieku
b) Przełom – reformy Henryka Kietlicza i pierwsze wolne elekcje
c) Wybory kapitulne, konfi rmacje, prowizje i rezerwacje papieskie
d) Kryteria doboru kandydatów na urząd biskupa
e) Wpływ władców na nominacje biskupie
f) Utrata urzędu
2. Biskup – rządca i prawodawca
A. Administrowanie diecezją i majątkiem kościelnym
a) rozwój sieci diecezjalnej Kościoła polskiego
b) sprawowanie przez biskupa funkcji administratora diecezji
B. Relacje z kapitułą
C. Synody
D. Biskupi wobec zakonów
E. Związki ze Stolicą Apostolską
3. Biskup – pasterz
A. Nauczanie
B. Sakramenty, liturgii i kultu świętych
C. Troska o ubogich
D. Szkoły
4. Średniowieczny model biskupa misjonarza i męczennika
A. Święty Wojciech
B. Święty Stanisław
C. Święci Wojciech i Stanisław wobec średniowiecznego modelu biskupa
III. Miejsce biskupa w kręgach władzy politycznej
1. Związki z dworami panujących
2. Zaangażowanie w politykę wewnątrzpaństwową
A. W okresie rozbicia dzielnicowego
B. Podczas zabiegów o odzyskanie korony królewskiej
C. Pod rządami królów
3. Zaangażowanie w politykę międzynarodową
A. Obrona integralności terytorium Polski
B. Polityka wschodnia
a) Dążenie do rozszerzenia granic Polski
b) Wobec zagrożenia ze strony mahometan – Tatarzy i Turcy
Wnioski i zakończenie
Indeks osobowy
Bibliografia
Summary
Więcej informacji: strona wydawnictwa