Wydawane przez Instytut Filologii Klasycznej UAM czasopismo Symbolae Philologorum Posnaniensium począwszy od numeru XX będzie ukazywać się dwa razy w roku, w formie zeszytów zawierających artykuły naukowe z dziedziny hellenistyki, latynistyki i neolatynistyki (nie zmieni się roczna objętość publikacji). Decyzję o zmianie częstotliwości publikowania czasopisma redakcja podjęła, by umożliwić autorom szybsze niż dotychczas wydawanie ich tekstów i tym samym zapewnić ich szybkie wejście do naukowego obiegu. Na materiały do następnego zeszytu redakcja będzie oczekiwać do 28 lutego 2011 r. Informacje na temat czasopisma znajdują się na stronie IFK UAM.