W dniach 15-17 czerwca 2010 r. odbędzie się w Krakowie konferencja pt. Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach. Idea organizacji cyklicznej konferencji „Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach” powstała w 1994 roku. Dotychczas odbyły się cztery jej edycje w 1995, 1998 i 2002, 2007 roku w Krakowie, z których materiały zostały opublikowane w czterech tomach. Głównym organizatorem planowanej konferencji jest założone w 1996 roku Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, a jej celem – dalsza integracja środowiska polskich badaczy tematyki żydowskiej i upowszechnianie najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu szeroko pojętej judaistyki (ang. Jewish studies). Współorganizatorami obecnej konferencji są Polska Akademia Umiejętności i Uniwersytet Jagielloński. Obrady planowane są w ośmiu sekcjach i tyluż plenarnych sesjach:
1. sesja inauguracyjna (z udziałem i referatem przewodniczącego Europejskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich),
2. antiquitates Judaicae (starożytności żydowskie),
3. historia Żydów na ziemiach polskich,
4. historiografia polska i zagraniczna o Żydach polskich,
5. media w kulturze żydowskiej,
6. języki Żydów i literatura żydowska,
7. judaizm w dialogu z chrześcijaństwem w czasach najnowszych,
8. filozofia / myśl żydowska.
One to wyznaczają zakres tematyki referatów i komunikatów.
Konferencja będzie okazją do zacieśnienia instytucjonalnych i osobistych kontaktów pomiędzy polskimi uczonymi i gośćmi z zagranicy oraz stanowić będzie forum wymiany myśli i dyskusji. Wysiłek jej merytorycznego przygotowania spocznie na wyłonionym spośród współorganizatorów Komitecie Programowym, który tworzą:
prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski (PTSŻ, UW) – honorowy przewodniczący
prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk (PTSŻ, UJ) – koordynator
prof. dr hab. Daniel Grinberg (PTSŻ, Uniw. w Białymstoku)
prof. dr hab. Krzysztof Makowski (PTSŻ, UAM)
prof. dr hab. Jan Lewandowski (PTSŻ, UMCS)
prof. dr hab. Wacław Wierzbieniec (PTSŻ, URz)
prof. dr hab. Marcin Wodziński (PTSŻ, UWr)
prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski (PAU)

Organizatorzy mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w piątej edycji konferencji, która odbędzie się w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie w dniach 15-17 czerwca 2010 roku. W założeniach jest to konferencja ogólnopolska z udziałem gości z zagranicy. O doborze referentów i długości przyjętych wystąpień zdecydują przewodniczący poszczególnych sesji (zob. ramowy progran). Streszczenia przyjętych referatów i komunikatów zostaną opublikowane przed konferencją na internetowej stronie Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich (www.jewishstudies.pl ) i w osobnej broszurze, którą otrzymają uczestnicy konferencji bezpośrednio przed obradami. Teksty wystąpień składanych do druku mogą zostać rozszerzone i obejmować: referatów do 23, a komunikatów do 11 stron przy zachowaniu standardowego formatu strony (1800 znaków). Przekazanie organizatorom tekstów przeznaczonych do druku (dwie kopie) wraz z ich podwójnym zapisem na nośniku magnetycznym lub optycznym w standardowym edytorze (MS Word, Word Perfekt itd.) powinno nastąpić nie później niż do 30 czerwca 20010 roku.
Do tego czasu także inne osoby, spoza grupy referentów, mogą składać teksty (o objętości do 1 arkusza – 40 tys. znaków), które nie były prezentowane na konferencji, a uzyskają pozytywne recenzje. Również one zostaną włączone do piątego tomu pracy zbiorowej Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich (Kraków 2010) pod warunkiem uczestnictwa ich autorów w konferencji.
Udział w konferencji wiąże się z uiszczeniem przez uczestnika opłaty konferencyjnej w wysokości 50 zł najpóźniej do 15 maja 2010 roku na konto Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich (PKO S.A. Oddział w Krakowie nr 82 1240 4722 1111 0000 4856 0379) z adnotacją „opłata konferencyjna 2010”. Kwotą tą objęte są materiały konferencyjne i poczęstunki w przerwach konferencji oraz udział w bankiecie na koniec pierwszego dnia obrad. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i zakwaterowania. Jeżeli pozyskają dodatkowe środki finansowe, o które wystąpili, wówczas – w miarę możliwości – wspomogą w tym zakresie referentów, o czym poinformują ich imiennie.

Źródło: strona internetowa Uniwersytetu Jagiellońskiego.