W lutym ukazało się drugie wydanie książki Wędrówka i etnogeneza w starożytności i w średniowieczu pod red. Macieja Salamona i Jerzego Strzelczyka (Historia Iagellonica, Kraków 2010, 539 ss.).

Wędrówka i etnogeneza w starożytności i w średniowieczu
Wędrówka i etnogeneza w starożytności i w średniowieczu

Spis treści:

 • Maciej Salamon, Jerzy Strzelczyk, Słowo wstępne
 • Jerzy Kolendo, Mity etnogenetyczne w starożytności a kształtowanie się pojęć autochtonizmu i allochtonizmu
 • Stefan Zawadzki, Migracja amorycka i jej konsekwencje
 • Joachim Śliwa, Inwazja Ludów Morskich na Egipt u schyłku II rys. p.n.e. Stan badań i nowsze interpretacje
 • Sławomir Sprawski, Najazd Dorów i migracje plemion greckich w końcu II tyś. p.n.e. Konstrukcja i dekonstrukcja obrazu
 • Ewa Wipszycka, Grecki Egipt czasów hellenistycznych: imigracja czy hellenizacja?
 • Jan Chochorowski, Kimmerowie i Scytowie — koczownicy Wielkiego Stepu na progu historii
 • Adam Ziółkowski, Etnogeneza Keltów: jak głęboko można się cofnąć?
 • Zenon Woźniak, Wędrówki Celtów i ich odbicie w źródłach archeologicznych
 • Maciej Salamon, Ku nowej tożsamości etnicznej. Plemiona germańskie na Wschodzie (III-IV w. n.e.)
 • Marek Wilczyński, Gocja czy Romania? Migracje Wizygotów, Wandalów i Burgundów w V w. n.e. i stosunek ich władców do administracji i ludności rzymskiej
 • Jan Prostko-Prostyński, „Frankijska tablica ludów” i najstarsza wzmianka o Bawarach
 • Lech Tyszkiewicz, Koczownicy turecko-mongolscy (ałtajscy) a migracje Słowian w Europie od IV do VII wieku
 • Michał Parczewski, Współczesne poglądy w sprawie etnogenezy oraz wielkiej wędrówki Słowian
 • Zofia Kurnatowska, Słowianie Południowi
 • Stanisław Turlej, Trwanie i zmiany. Stosunki etniczne na Bałkanach w okresie VI-X w.
 • Krzysztof Fokt, Śladami etnicznej stratygrafii, czyli u źródeł zachodniej połowy Słowiańszczyzny
 • Władysław Duczko, Skandynawowie w Europie Wschodniej okresu wikingów
 • Marcin Wołoszyn, Obecność ruska i skandynawska w Polsce od X do XII wieku — wybrane problemy
 • Vincent Múcska, Migracja i etnogeneza Węgrów. Zarys współczesnego stanu badań
 • Vincent Múcska, Uwagi na temat etnogenezy Słowaków
 • Hanna Zaremska, Migracje Żydów aszkenazyjskich w średniowiecznej Europie
 • Christian Lübke, Proces wkraczania Niemców na ziemie słowiańskie i początek niemieckiej kolonizacji na wschód od Łaby i Soławy
 • Jan M. Piskorski, Procesy migracyjne, kolonizacyjne i asymilacyjne w średniowiecznej Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. Próba bilansu
 • Ilona Czamańska, Problem pochodzenia Wołochów
 • Grzegorz Jawor, Migracje wołoskie w Europie Środkowej w późnym średniowieczu i u progu epoki nowożytnej
 • Krzysztof Stopka, Migracje a przemiany tożsamości ormiańskiej w średniowiecznej Europie Wschodniej
 • Jerzy Hauziński, Migracja w średniowiecznej przestrzeni islamskiej
 • Wojciech Mruk, Przemiany emiczno-kulturowe w społeczności krzyżowców w Lewancie w XII i XIII w.
 • Małgorzata Dąbrowska, Popołudnie średniowiecznej Europy. Społeczności łacińskie na obszarach bizantyńskich w latach 1204-1453
 • Piotr Wróbel, Geneza państwa Osmanów a migracje i przemiany etniczne w Azji Mniejszej w świetle badań
 • Stanisław Grzybowski, Wędrówki ludów w epoce nowożytnej
 • Andrzej Sakson, Migracje w XX wieku
 • Jerzy Kolendo, Badania etnogenetyczne a polityka
 • Christian Lübke, Wędrówka i etnogeneza w świadomości narodów sąsiednich: Niemcy

Źródło: strona internetowa wydawnictwa