Nakładem Wydawnictwa UMK ukazała się książka Andrzeja Radzimińskiego pt. Kościół i duchowieństwo w średniowieczu. Polska i państwo zakonu krzyżackiego w Prusach (Toruń 2012, ss. 388).

Andrzej Radzimiński,  Kościół i duchowieństwo w średniowieczu. Polska i państwo zakonu krzyżackiego w Prusach
Andrzej Radzimiński, Kościół i duchowieństwo w średniowieczu. Polska i państwo zakonu krzyżackiego w Prusach

Z wprowadzenia:
Przez ostatnie 25 lat moje badania naukowe koncentrowały się przede wszystkim na dziejach Kościoła i duchowieństwa w średniowiecznej Polsce oraz państwie zakonu krzyżackiego w Prusach. Zwykle zawierały one wątki porównawcze i odniesienia do Kościoła i duchowieństwa w Europie Zachodniej. W przypadku Kościoła w Polsce średniowiecznej moje prace prezentują przede wszystkim wyniki badań nad środowiskami kapituł katedralnych i kolegiackich oraz episkopatu. Dotyczą one jednak również średniowiecznej religijności, a także prawnych podstaw funkcjonowania różnych instytucji kościelnych. W niniejszym tomie postanowiłem opublikować, z tego właśnie obszaru badań, osiem artykułów, które wcześniej ukazały się już w języku niemieckim i angielskim. Większość z nich dotyczy jednego z głównych wątków moich zainteresowań, czyli duchowieństwa kapituł katedralnych w Polsce średniowiecznej. Czytelnik będzie miał okazję do zapoznania się z najważniejszymi wynikami badań prozopograficznych, w tym badań nad karierami kościelnymi, które przeprowadziłem dla duchowieństwa kapitulnego w metropolii gnieźnieńskiej („Kapituły katedralne w Polsce średniowiecznej – modele karier kościelnych”). Z tymi badaniami korespondują dwa artykuły analizujące identyfikacje stanowe i grupowe duchowieństwa kapitulnego („Identyfikacje duchowieństwa kapitulnego według stanów i grup w późnośredniowiecznej Polsce”) oraz podstawy prawne, społeczne i kulturowe religijności kleru kapitulnego („Modele prawne, społeczne i kulturowe kleru kapitulnego w Polsce średniowiecznej w kontekście jego religijności”). Do zagadnień szeroko rozumianej religijności duchowieństwa nawiązuje ponadto tekst poświęcony nekrologom kapituł katedralnych oraz memorii kultywowanej w tych środowiskach kościelnych („Nekrologi i wspomnienie zmarłych w polskich kapitułach katedralnych”). W jednym z kolejnych tekstów zająłem się podsumowaniem polskich badań nad różnymi przejawami religijności w Polsce średniowiecznej po 1989 r. („Życie religijne w Polsce średniowiecznej – badania z ostatniego dwudziestolecia”). Niezwykle ważnym aspektem funkcjonowania elity średniowiecznego duchowieństwa były jej relacje z władzą królewską. Te różnorodne związki pokazuję przez pryzmat duchowieństwa kapitulnego i kolejnych władców z dynastii Piastów i Jagiellonów, rządzących w Polsce w późnym średniowieczu („Władza królewska i korporacje kanonickie w Polsce późniejszego średniowiecza”).
Więcej informacji: strona wydawnictwa