Category Archives: Periodyki

CfP: Collectanea Philologica 2017

Czasopismo Collectanea Philologica (Lista B MNiSW 8 pkt.) zaprasza do przesyłania tekstów do najnowszego numeru (XX/2017). Teksty należy nadsyłać na adres collectanea@op.pl do 31 marca 2017 r. W spektrum zainteresowań czasopisma są artykuły naukowe dotyczące tematyki szeroko rozumianej starożytności oraz recepcji antyku, jak również recenzje naukowe książek, spektakli, filmów, czy dzieł sztuk pięknych podejmujących tematykę… Read More »

CfP: Saeculum Christianum 23

Redakcja Saeculum Christianum. Pismo Historyczne zbiera materiały do XXIII numeru. Teksty o tematyce związanej z historią, archeologią oraz historią sztuki nie przekraczające jednego arkusza wydawniczego należy przesyłać do 31 grudnia 2016 r. na adres saeculum.christianum@uksw.edu.pl.

CfP: Littera/Historica 4

Do 2 października 2016 r. nadsyłać można teksty do IV numeru czasopisma Littera/Historica. Temat przewodni numeru: Niestworzone historie. O literaturze historycznej i narracjach dziejopisarskich w Roku Sienkiewiczowskim. Również do 2 października wydłużono czas nadsyłania tekstów do III numeru czasopisma. Więcej informacji: strona czasopisma.

CfP: Organon 48 (2016)

Redakcja rocznika Organon wydawanego przez Instytut Historii Nauki PAN zaprasza do nadsyłania artykułów do kolejnego tomu. Organon to recenzowane czasopismo poświęcone historii i filozofii nauki, także starożytnej i średniowiecznej. Publikuje oryginalne artykuły w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim oraz po łacinie.

CfP: Saeculum Christianum 23

Redakcja Saeculum Christianum. Pisma historycznego informuje, że rozpoczęła zbieranie materiałów do XXIII numeru pisma. Teksty o tematyce związanej z historią, archeologią oraz historią sztuki o długości nie przekraczającej jednego arkusza wydawniczego należy przesyłać w terminie do 15 marca 2016 r. na adres saeculum.christianum@uksw.edu.pl.

CfP: Littera/Historica 3

Do 15 kwietnia 2016 r. nadsyłać można teksty do III numeru czasopisma Littera/Historica. Redakcja przyjmuje artykuły, rozprawy, szkice o charakterze historycznoliterackim, recenzje i sprawozdania, które można przesyłać na adres mailowy: litterahistorica@gmail.com.

CfP: Littera Antiqua

Redakcja internetowego czasopisma Littera Antiqua zaprasza do składania artykułów, recenzji i rozpraw z zakresu nauk dotyczących antyku grecko-rzymskiego. Wydawany w Instytucie Filologii Klasycznej KUL półrocznik szczególnie zaprasza filologów klasycznych, historyków, filozofów oraz wszystkich naukowców zajmujących się starożytnością. Artykuły opublikowane w “Littera Antiqua” indeksowane są w bazach: CEEOL oraz DOAJ , a także IC Journals Master… Read More »

CfP: Saeculum Christianum 23

Redakcja Saeculum Christianum. Pisma historycznego informuje, że rozpoczęła zbieranie materiałów do XXIII numeru pisma. Teksty o tematyce związanej z historią, archeologią oraz historią sztuki o długości nie przekraczającej jednego arkusza wydawniczego należy przesyłać w terminie do 15 marca 2016 r. na adres saeculum.christianum@uksw.edu.pl.

CfP: Scripta Classica 13

Redakcja czasopisma Scripta Classica zaprasza do nadsyłania artykułów naukowych z zakresu antyku i jego recepcji do tomu XIII (2016). Artykuły w jednym z języków kongresowych należy przesyłać do 31 października na adres antykplus@gmail.com. Zasady redakcyjne: plik PDF.

CfP: Symbolae Philologorum Posnaniensium

Redakcja Symbolae Philologorum Posnaniensium zaprasza do nadsyłania artykułów naukowych i recenzji z dziedziny hellenistyki, latynistyki, neolatynistyki i recepcji antyku do kolejnego tomu periodyku. Teksty należy przesyłać do 31 sierpnia 2015 r. Szczegółowe informacje: strona IFK UAM i stronie czasopisma.